DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198359

МЕТОДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Т. В. Деркач

Анотація


У статті запропоновано модель орієнтованого на результат бюджетування, яка сформована на основі програмно-цільового підходу та яка рекомендована для використання органами місцевого самоврядування в умовах розширення самостійності українських регіонів. Її використання додає стійкості при отриманні результативності бюджетування, створює умови для прямої відповідальності перед населенням конкретної території, формує механізм моніторингу собівартості бюджетних послуг. Розкрито зміст понять «бюджетна послуга» і «державна послуга». Друге поняття більш широке, так як додатково вимагає послуги, що надаються інституціональними одиницями. Також уточнено поняття паспорта бюджетної послуги, як документа, що закріплює порядок і процедуру надання бюджетної послуги, що сплачуються за рахунок коштів бюджету, та орієнтоване на відображення кінцевих результатів. 

Показано, що стратегічним напрямом реформування бюджетної системи стає перехід територіального утворення до програмно-цільового бюджетування, яке зв’язує розподіл бюджетних коштів з чітко визначеними цілями і задачами. 

Задачі місцевого бюджету в системі орієнтованого на результат бюджетування ув’язнюються в встановленні пріоритетів витрат, надання самостійності в оперативному управлінні, у створенні стимулів для економії коштів, тісному зв’язку бюджетних витрат з пріоритетами регіональної політики. 


Ключові слова


територія; бюджет; результат; влада; модель; паспорт; послуга; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Biudzhetnyi kodeks Ukrainy (2007). [Budget Code of Ukraine]. Investhazeta. – Investgazeta, № 42 (617), Pp. 4-50. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik (2019). [The Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2020]. Uriadovyi kurier. – Uriadovy Courier, № 241, Pp. 9-11. [in Ukrainian].

Prohrama diialnosti KM Ukrainy (2019). [Program of activities of the CM of Ukraine]. Uriadovyi kurier. – Uriadovy Courier, № 187, Pp. 5-12. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Radu rozvytku hromad ta terytorii (№909/2019 vid 18.12.2019 r.) [On the Council for the Development of Communities and Territories: Presidential Decree No. 909/2019 of December 18, 2019]. Uriadovyi kurier. – Uriadovy Courier, № 244, Pp. 9. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia KM Ukrainy Pro vnesennia zmin do perspektyvnoho planu formuvannia terytorii hromad Odeskoi oblasti (№ 1255-r vid 11.12.2019 r.) [On amendments to the perspective plan of formation of territories of communities of Odessa region: Prop. KM of Ukraine №1255-р from December 11.]. Uriadovyi kurier. – Uriadovy Courier, № 246, Pp. 21. [in Ukrainian].

Balakhonova, O. V. (2011). Rehion: analiz i upravlinnia protsesom rozvytku: monohrafiia [Region: analysis and management of the development process: monograph]. Vinnytsia: Vinnytska hazeta. [in Ukrainian].

Azrylyiana, A. N. (eds.) (2002). Bolshoi entsyklopedycheskyi slovar [The Great Encyclopedic Dictionary]. Moskva : INE. [in Russian].

Biudzhetirovanie, orientirovannoe na rezultat: servisnyi i problemno-orientyrovannyi podkhody [Result-oriented budgeting: service and problem-oriented approaches]. Retrieved from: www.programma.ru/Download/Budget/B2.1.1.pdf [in Russian].

Holovchenko, O. M. (2009). Formuvannia mekhanizmiv stabilnoho rozvytku rehionu: monohrafiia. [Formation of mechanisms for sustainable development of the region: a monograph]. Odesa : Feniks. [in Ukrainian].

Zablodska, I. V., Shapovalova, O. M., Kharytonova, O. S. & Klius I. V. (2010). Investytsiina pryvablyvist rehioniv Ukrainy za umov intehratsii do SOT: monohrafiia [Investment attractiveness of Ukrainian regions in terms of WTO integration: monograph]. Luhansk : Noulidzh. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I., Metil, T. K. & Topalova, I. A. (2016). Naukovi osnovy upravlinnia rynkovoiu systemoiu rehionu: monohrafiia [Scientific bases of management of the market system of the region: monograph]. Odesa : Atlant. [in Ukrainian].

Mann, R. V. (2013). Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku rehionalnoho menedzhmentu: osoblyvosti, problemy, perspektyvy: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of regional management development: features, problems, prospects: monograph]. Donetsk : VIK. [in Ukrainian].

Novoselov, A. S. (2011). Region: teoriia i praktika upravleniia ekonomikoi [Region: Theory and Practice of Economic Management]. Novosibirsk: IEOPP SO RAN. [in Russian].

Kapyliuk, O. I. (2014). Rehionalna polityka rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: monohrafiia [Regional Policy for Development of the Banking System of Ukraine: Monograph]. Odesa : IPREED NANU. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. (eds.). (2018). Teoretyko-metodolohichni aspekty pidvyshchennia konkurentospromozhnosti prykordonnoho rehionu: kol. monohrafiia [Theoretical and methodological aspects of enhancing the competitiveness of the border region: col. monograph]. Izmail-Odesa: Atlant. [in Ukrainian].

Fedulova, L. I. (2017). Naukovi zasady formuvannia ta rozvytku rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system: monohrafiia [Scientific principles of formation and development of regional socio-economic systems: monograph]. Dnipro : DVNZ UDKhTU. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бюджетний кодекс України. Инвестгазета, 2007. № 42 (617). С. 4-50.


 Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України. Урядовий кур’єр. 2019. № 241. С. 9-11.


Програма діяльності КМ України. Урядовий кур’єр.2019. № 187. С. 5-12.


Про Раду розвитку громад та територій: Указ Президента України №909/2019 від 18.12.2019 р. Урядовий кур’єр. 2019. № 244. С. 9.


Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Одеської області: Розпорядження КМ України №1255-р від 11.12.2019 р. Урядовий кур’єр. 2019. № 246. С. 21.


Балахонова О. В. Регіон: аналіз і управління процесом розвитку: монографія / За ред. В. І. Захарченко. Вінниця: Вінницька газета, 2011. 400 с.


Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд. Москва : ИНЭ, 2002. 1280 с.


Бюджетирование, ориентированное на результат: сервисный и проблемно­­-ориентированный подходы. URL: www.programma.ru/Download/Budget/B2.1.1.pdf (дата звернення: 30.11.2019)


Головченко О. М. Формування механізмів стабільного розвитку регіону: монографія. Одеса : Фенікс, 2009. 421 с.


Заблодська І. В., Шаповалова О. М., Харитонова О. С., Клюс І. В. Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ: монографія. Луганськ : Ноулідж, 2010. 181 с.


Захарченко В. І., Метіль Т. К., Топалова І. А. Наукові основи управління ринковою системою регіону: монографія. Одеса : Атлант, 2016. 316 с.


Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту: особливості, проблеми, перспективи: монографія. Донецьк : ВІК, 2013. 382 с.


Новоселов А. С. Регион: теория и практика управления экономикой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. 468 с.


Капилюк О. І. Регіональна політика розвитку банківської системи України: монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. 576 с.


Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону: кол. монографія / За ред. В. І. Захарченко. Ізмаїл-Одеса: Атлант, 2018. 243 с.


Федулова Л. І. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 375 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998