DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198363

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. В. Лаптєва

Анотація


На основі систематичного підходу запропоновано удосконалення методологічних аспектів управління якістю на торговельних підприємствах як бази для формування цілісної системи і складаючих її підсистем. Також досліджено і сформовано систему основних факторів впливу на якість продукції та проведено ранжування ступеня впливу окремих факторів на якість харчової продукції, що дозволяє виявити основні закономірності управління якістю. Узагальнено загальносистемні принципи управління якістю: цілеспрямованість, подільність, ієрархічність, комплексність, взаємопов’язаність, замкнутість загальних функцій, системність, спадкоємність, простота. Узагальнені специфічні принципи управління якістю на торговельних підприємствах: єдності кількості та якості, безперервності та комплексності контролю якості, взаємопов’язаності цілей і ресурсів, економічного стимулювання, взаємозв’язку короткострокових проблем з довгостроковою стратегією розвитку, ефективності якості. Останнім часом набувають значення наступні додаткові принципи управління якістю харчової продукції: сполучення інтересів виробника і споживача у підвищенні якості продукції, мінімізація вартості життєвого циклу продукції, відповідність якості продукції рівню матеріально-технічного забезпечення виробництва, самоорганізація системи менеджменту якості. У роботі розроблено організаційно-економічний механізм управління якістю продукції на торговельному підприємстві на основі запропонованих принципів.


Ключові слова


управління; якість; система; методологія; метод; принцип; торгівля; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Blagorozumova, O. V. & Kuzmin, S. V. (2016). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia yakosti torhivelnoho obsluhovuvannia pokuptsiv [Methodical approaches to assessing the quality of customer service]. Efektyvna ekonomika. – Effective Economy, Vol. 12. Retrieved from economy.nayka.com.ua. [in Ukrainian].

Gupanova, Yu. E. (2009). Formirovanie metodologii upravleniia kachestvom [Formation of a quality management methodology]. Vestnik Inzhekona. – Journal of the Incheon, Vol. 1 (28), pp. 123-133. [in Russian].

Danchenko, O., Belova, O. & Safar, H. (2019). Osnovni aspekty upravlinnia yakistiu diialnosti pidpryiemstva torhivli [The main aspects of quality management of the trade enterprise]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK». – Academic Notes of KROK University, Vol. 2 (54), pp. 169-175. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. & Panchenko, M. A. (2011). Sovershenstvovanie analiza effektivnosti dejstvuyushchej sistemy menedzhmenta kachestva na predpriyatii [Improving the analysis of the effectiveness of the existing quality management system at the enterprise]. Visnyk Instytutu ekonomiko-pravovykh doslidzhen NANU. – Bulletin of the Institute of Economic and Legal Research of NASU, Vol. 2, pp.81-84. [in Russian].

Momot, O. I. (2007). Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti. Manual [Quality management and elements of the quality system: training. manual]. Kyiv: TsUL. [in Ukrainian].

Odarchenko, M. S. (2011). Upravlinnia yakistiu ta konkurentospromozhnistiu torhovelnykh pidpryiemstv [Management of quality and competitiveness of trading enterprises]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, Vol. 1 (52), pp.15-18. [in Ukrainian].

Panchenko, V. A. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnia yakistiu torhivelnoho obsluhovuvannia na zasadakh systemnoho pidkhodu [Theoretical aspects of quality management of trading services on the basis of a systematic approach]. Naukovi pratsi KNTU. – Scientific Papers of KNTU, Vol. 15, pp. 399-407 [in Ukrainian].

Panchenko, M. O. (2018). Upravlinnia yakistiu: teoriia ta praktyka [Quality management: theory and practice]. Kyiv: TsUL. [in Ukrainian].

Systema upravlinnia yakistiu. Terms and Glossary (ISO 9000: 2005, IDT), DSTU 150 9000: 2007. [Quality management system. Basic terms and glossary Quality management system. Basic terms and glossary]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. [in Ukrainian].

Soshinskaia, Y. & Dmitryk, A. (2017). Upravlinnia yakistiu obsluhovuvannia spozhyvachiv u knyhotorhivli [Quality management of consumer services in the book trade]. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky: zb. nauk. prats. – International Economics Research: Coll. of sciences. Proceedings, Vol. 1 (66), pp. 227-237. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Благорозумова О. В., Кузьмін С. В. Методичні підходи до оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців. Ефективна економіка, 2016. № 12 URL: economy.nayka.com.ua. (дата звернення: 11.12.2019)

Гупанова Ю. Е. Формирование методологии управления качеством. Вестник Инжэкона, 2009. Вт 1 (28). С. 123-133.

Данченко О., Бєлова О., Сафар Х. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі. Вчені записки Університету «КРОК», 2019. № 2 (54). С. 169-175.

Захарченко В. И., Панченко М. А. Совершенствование анализа эффективности действующей системы менеджмента качества на предприятии. Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАНУ, 20111. № 2. С. 81-84.

Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 368 с.

Одарченко М. С. Управління якістю та конкурентоспроможністю торговельних підприємств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2011. № 1 (52). С. 15-18.

Панченко В. А. Теоретичні аспекти управління якістю торгівельного обслуговування на засадах системного підходу. Наукові праці КНТУ, 2009. № 15. С. 399-407.

Панченко М. О. Управління якістю: теорія та практика: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2018. 228 с.

Система управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000: 2005, IDT), ДСТУ 150 9000: 2007. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 29 с.

Сошинська Я., Дмитрик А. Управління якістю обслуговування споживачів у книготоргівлі. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць, 2017. Вип. 1 (66). С. 227-237.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998