DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201421

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. І. Захарченко

Анотація


Запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання функціонування машин-будівного підприємства, який включає до себе форми і методи впливу на функціональні підсистеми підприємства як на інституціональному рівні, так і на рівні підприємства. При цьому всі методи економічного регулювання розглядаються в комплексі, враховують прямі та зворотні зв’язки між складовими його елементами. Надано модель прийняття раціонального рішення про проведення інноваційної діяльності на рівні машинобудівного підприємства, яка складається з семи етапів, послідовне виконання яких полегшує вибір найбільш ефективних заходів, реалізація яких підвищує результативність регулювання функціонування підприємства.

В умовах невизначеності та динамічності господарського середовища показано використання відібраних кількісних і якісних індикаторів, які характеризуються набором показників-факторів, що дозволяє оцінювати вплив інноваційних заходів на елементи виробничої системи машинобудівного підприємства.

Проведено класифікацію факторів, які впливають на транспортні витрати машинобудівних підприємств. Моделювання впливу факторів виробничої інфраструктури на собівартість перевезень дозволило виділити техніко-експлуатаційні показники, які визначають найбільші зниження витрат та сформувати алгоритм науковообґрунтованої інноваційної діяльності.

Запропоновано структурно-функціональну схему центра з міжнародної комерції машинобудівного підприємства, реалізація якого дозволить скоротити або розширити робочий парк транспортних засобів, підвищити якість обслуговування, знизити витрати матеріалів, комплектуючих та ін. Обґрунтувано об’єднання підприємств машинобудівного профіля в холдинг територіального рівня, що створює передумови для формування інтегрованих систем управління виробничими процесами.


Ключові слова


механізм; модель; підприємство; інновація; показник; фактор; витрати; оцінка; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Skhvaleno rozp. KM Ukrainy № 526-r vid 10.07.2019 r. [Innovation Sphere Strategy for 2020: Approved by Prop. (2019) KM of Ukraine №526-r dated July 10, 2019]. Uriadovyi kurier. – Government Courier, № 143, pp. 9-10. [in Ukrainian].

Bautin, V. M. & Rudnitskikh, V. I. (2003). Ekonomicheskoe regulirovanie funktsyonyrovanyia pererabatyvaiushchikh predpruiatii na osnove innovatsionnoi deiatelnost [Economic regulation of processing enterprises functioning on the basis of innovative activity]. ITR, № 7, pp.14-22. [in Russian].

Hruznov, I. I. (2009). Effektivnye oghanizatsionno-ekonomicheskie mekhanizmy upravleniia (teoriia i praktika): monohrafiia [Effective organizational and economic management mechanisms (theory and practice): a monograph]. Odessa : Polighraf. [in Russian].

Bodenchuk, L. B. (2017). Formuvannia potentsialu rozvytku innovatsiino-aktyvnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of development potential of innovative-active machine-building enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa. [in Ukrainian].

Dashchenko, N. M. & Fillypova, S. V. (2016). Tekhnolohichne onovlennia innovatsiino-oriientovanykh promyslovykh pidpryiemstv: investytsiini potreby ta yikh zabezpechennia: monohrafiia [Technological updating of innovation-oriented industrial enterprises: investment needs and their provision: a monograph]. Odesa : Bondarenko M. O. [in Ukrainian].

Derykolenko, O. M. (2016). Venchurna diialnist promyslovykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Venture Activity of Industrial Enterprises: Theory, Methodology, Practice: Monograph]. Sumy : Mriia. [in Ukrainian].

Kovtunenko, K. V. & Shatskova, L. P. (2015). Ekonomichne otsiniuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva: svoiechasnist protsesu ta dostovirnist rezultatu monohrafiia [Economic evaluation of innovative activity of industrial enterprise: timeliness of the process and reliability of the result monograph]. Odesa : Bondarenko M. O. [in Ukrainian].

Petrovych, I. M., Kryveshko, O. V. & Stupak, I. O. (2012). Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovoho pidpryiemstva: monohrafiia [Strategic management of industrial enterprise competitiveness: monograph]. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian].

Fillypova, S. V. & Bodenchuk, L. B. (2016). Rozvytok innovatsiino-oriientovanykh mashynobudivnykh pidpryiemstv i formuvannia yikh potentsialu: monohrafiia [Development of innovation - oriented machine - building enterprises and formation of their potential: monograph]. Odesa : FOP Bondarenko M.O.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Схвалено розп. КМ України № 526-р від 10.07.2019 р. Урядовий кур’єр, 2019. № 143. С. 9-10.

Баутин В. М., Рудницких В. И. Экономическое регулирование функционирования перерабатыающих предприятий на основе инновационной деятельности. ИТР, 2003. №7. С.14-22.

Грузнов И. И. Эффективные организационно-экономические механизмы управления (теория и практика): монография. Одесса : Полиграф, 2009. 528 с.

Боденчук Л. Б. Формування потенціалу розвитку інноваційно-активних машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 8.00.04. Одеса, 2017. 24 с.

Дащенко Н. М., Філлипова С. В. Технологічне оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств: інвестиційні потреби та їх забезпечення: монографія. Одеса : Бондаренко М. О., 2016. 225 с.

Дериколенко О. М. Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Суми : Мрія, 2016. 304 с.

Ковтуненко К. В., Шацкова Л. П. Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність результату монографія. Одеса : Бондаренко М. О., 2015. 254 с.

Петрович Й. М., Кривешко О. В., Ступак І. О. Стратеічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 228 с.

Філлипова С. В., Боденчук Л. Б Розвиток інноваційно-орієнтованих машинобудівних підприємств  і формування їх потенціалу: монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2016. 215 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998