Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 19, № 2(45) (2020)

Зміст

Статті

ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ЛІБЕРТАРІАНСТВА PDF
Е. А. Кузнєцов, З. В. Кузнєцова 11-31
УЗАГАЛЬНЕНА КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Т. В. Деркач 32-47
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Захарченко 48-69
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ КРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА ЙОГО РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Є. І. Масленніков, А. О. Гусєв 70-86
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗВІДХОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
А. В. Андрейченко 87-98
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ PDF
С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, О. М. Євдокімова 99-114
ПОБУДОВА БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ PDF
О. В. Балахонова 115-127
СТВОРЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНОЇ БАЗИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
М. М. Меркулов 128-143
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ PDF
В. І. Борщ 144-168
ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ PDF
Н. В. Орлова, О. В. Жмай 169-187
ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Ю. Л. Грінченко 188-209
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ PDF
Л. М. Івашко 210-233
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
А. С. Козакевич 234-248
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА PDF
С. О. Крамський, І. В. Кудлай, О. Ю. Цуканов 249-267
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
І. М. Дашко 268-282
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Г. Іващенко 283-297
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ PDF (English)
О. І. Яковлєв 298-307
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В Лаптєва 308-327
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Церковна, К. С. Карелова 328-339
ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ PDF
О. І. Полотнянко 340-353
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. О. Шрамко 354-364
ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ІНТЕГРОВАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
У. В. Ситайло 365-383
ЛІДЕРСТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ PDF
О. С. Кметь 384-398
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
І. М. Стахів, О. І. Щуревич 399-412
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н. В. Чеснокова 413-427
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. П. Рогачевський 428-445
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ PDF
О. В. Рудінська, О. В. Паук 446-460