DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201426

ПОБУДОВА БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

О. В. Балахонова

Анотація


У роботі запропоновано такі принципи створення і функціонування бізнес-структур у промисловому виробництві: композиції, пропорційності, стандартизації, модульності, архітектоніки.  В цілому це є передумовою і слугує наступним напрямам діяльності промислового підприємства: інноваційно-інвестиційній діяльності, розвитку маркетингу, управлінню інвестиційними проектами, удосконаленню основного виробництва інноваційної продукції, формуванню мережі сервісних послуг.

Композиція бізнес-процесів передбачає утворення цілісності та появу синергетичного і компліментарного ефекту. Пропорційність при утворенні і розвитку бізнес-структур передбачає в обґрунтованому визначенні розміру інноваційного бізнесу і контроля за ним. Завдяки процесу стандартизації на промисловому підприємстві відбувається проектування корпоративної структури, а стратегічна бізнес-структура є лише одним з елементів бізнес-моделі підприємства. Модульність означає виділення бізнес-одиниць на промисловому підприємстві, які повинні працювати на принципах автономності та самофінансування.

Дотримання правил архітектоніки дозволяє регулювати співвідношення навантаження і можливих крапок опори у процесі розвитку інноваційного виробництва.

В основу бізнес-напрямів промислового підприємства покладено принципи орієнтації на стадії створення цінності інноваційного продукту і принцип виділення бізнес-напрямів з урахуванням основних сегментів ринка промислової продукції.

Сформований у роботі методологічний підхід було апробовано під час створення госпрозрахункових самостійних фірм на верстатобудівельному підприємстві та під час обґрунтування створення бізнес-групи на основі великого виноробного підприємства.


Ключові слова


підприємство; структура; принцип; маркетинг; модуль; модель; інновація; проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozp. KM Ukrainy № 526-r vid 10.07.2019 r. [Strategy of development of the sphere of innovative activity for the period till 2030: Prop. KM of Ukraine (2019). №526-r dated July 10, 2019]. Uriadovyi kurier. – Government Courier, № 143, pp. 9-10. [in Ukrainian].

Hrytans, Ya. M. (2005). Organizatsionnoe proektirovanie i restrukturizatsiia (reinzhiniring) predpriiatii i kholdingov: ekonomicheskie, upravlencheskie i pravovye aspekty [Organizational design and re-engineering (re-engineering) of enterprises and holdings: economic, managerial and legal aspects]. Moskva : Volters Kluver. [in Russian].

Derykolenko, O. M. (2016). Venchurna diialnist promyslovykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Venture Activity of Industrial Enterprises: Theory, Methodology, Practice: Monograph]. Sumy : Mriia. [in Ukrainian].

Dmitriev, A. N. & Tsyrkunov, A. E. (2009). Innovatsionnye pryntsypy formirovaniia biznes-struktur korporatsii stroitelnoi otrasli [Innovative principles of formation of business structures of corporations of the construction industry]. Vestnyk REA. – REA Bulletin, № 3, pp. 56-60. [in Russian].

Zakharchenko, V. I. & Stremiadin, V. M. (2016). Proektuvannia intehratsiinykh biznes-struktur u suchasnomu promyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy: monohrafiia [Designing integration business structures in modern industrial production of Ukraine: monograph]. Odesa : Nauka i tekhnika. [in Ukrainian].

Morozova, V. D. (2001). Promyshlenno-finansovye sistemy genezis i metodicheskie osnovy organizatsii [Industrial-financial systems genesis and methodological foundations of the organization: an entrepreneur]. Sankt-Peterburg : SPbGUEF. [in Russian].

Zakharchenko, V. I. (eds.). (2015). Naukovo-metodychni zasady peredplanovoi otsinky innovatsiino-investytsiinykh proektiv [Scientific and methodological principles of pre-planned evaluation of innovation and investment projects]. Odesa : Atlant. [in Ukrainian].

Petrovych, I. M. & Prokopyshyn-Rashkevych, L. M. (2010). Innovatsiinyi potentsial upravlinnia orhanizatsiieiu: monohrafiia [Innovative management potential of an organization: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian].

Mazur, I. I. & Shapiro, V. D. (eds.). (2001). Upravlenie proektami [Project management]. Moskva : Vysshaia shkola. [in Russian].

Cherep, A. V. & Lysenko, O. A. (2012). Metodolohiia vprovadzhennia proektno-oriientovanoho pidkhodu do planuvannia diialnosti promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Methodology of implementation of project-oriented approach to planning of activity of industrial enterprises: monograph]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розп. КМ України № 526-р від 10.07.2019 р. Урядовий кур’єр, 2019. № 143. С. 9-10.

Гританс Я. М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов: экономические, управленческие и праовые аспекты. Москва : Волтерс Клувер, 2005. 205 с.  

Дериколенко О. М. Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Суми : Мрія, 2016. 304 с.

Дмитриев А. Н., Циркунов А. Е. Инновационные принципы формирования бизнес-структур корпораций строительной отрасли. Вестник РЭА, 2009. № 3. С. 56-60.

Захарченко В. І., Стремядін В. М. Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві  України: монографія. Одеса : Наука і техніка, 2016. 152 с.

Морозова В. Д. Промышленно-финансовые системы генезис и методические основы организации: предпринт. Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2001. 97 с.

Науково-методичні засади передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів. За ред. В. І. Захарченко. Одеса : Атлант, 2015. 104 с.

Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Інноваційний потенціал управління організацією: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 184 с.

Управление проектами. Под ред. И. И. Мазура и В. Д, Шапиро. Москва : Высшая школа, 2001. 875 с.

Череп А. В., Лисенко О. А. Методологія впровадження проектно-орієнтованого підходу до планування діяльності промислових підприємств: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 277 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998