DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201431

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Л. М. Івашко

Анотація


У статті розглянуті питання вибору та використання інструментів і методів стратегічного управління, розробки та вибору стратегії підприємства. Досліджено методи формування стратегії розвитку підприємства, котрі можна представити трьома групами: методами портфельного аналізу, математичними методами, методами прогнозування. Визначено, що сучасні методи управління підприємством та механізми прийняття ключових рішень у бізнесі припускають необхідність розробки процедури як змістовного, так і кількісного обліку та оцінки всього спектру можливих невизначеностей і ризиків, що супроводжують ринкову діяльність господарюючого суб’єкта. Показано, що більшість підприємницьких ризиків, які підлягають врахуванню, кількісній оцінці та обліку в економіко-математичній моделі підприємства, охоплюють два основних види ринкової діяльності господарюючого суб’єкта: виробничу та фінансову. Побудовано економіко-математичну модель вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику за критерієм максимізації суми консолідованого грошового потоку від операційної та фінансової діяльності, яка відображає як виробничо-технологічні умови підприємства, так і особливості прийняття рішень на товарних і фінансових ринках. Цю оптимізаційну модель реалізовано щодо розв’язання задачі вибору оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва підприємства ПрАТ «ЕНКО», враховуючи попит, сформовані ринкові ціни та рівень ризику, прийнятний для особи, що приймає рішення. Для песимістичного, реалістичного та оптимістичного сценаріїв отримано оптимальні виробничі програми з урахуванням факторів ризику за критерієм максимізації суми консолідованого грошового потоку від операційної та фінансової діяльності. Показано, що дана модель дозволяє провести своєчасний вибір стратегії розвитку організації у швидкоплинних умовах ведення бізнесу та не вимагає значних часових, трудових і фінансових ресурсів.


Ключові слова


підприємство; оптимальна стратегія; розвиток підприємства з урахуванням факторів ризику; модель; економіко-математичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, A. A. (2010). Vidy i elementy strategii razvitijia predpriiatiia [Types and elements of enterprise development strategy]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishheva. – Bulletin of the Volga University. V.N. Tatishcheva. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya/viewer. [in Russian]

Hofer, С W. & Schendel, D. (1986). Strategy Formulation: Analytical concepts, West Publishing.

Akoff, R. (1985). Planirovanie budushhego korporatsii [Future Corporation Planning] Moskva: Progress. [in Russian].

Abdullaev, N. A. (2008). Sovremennye instrumenty, metody i tehnologiia formirovaniia strategii razvitiia predpriiatii [Modern tools, methods and technology for the formation of enterprise development strategies]. Regionalnye problemy preobrazovaniia ekonomiki. – Regional problems of economic transformation, pp. 87-102. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-instrumenty-metody-i-tehnologiya-formirovaniya-i-obosnovaniya-strategii-razvitiya-predpriyatiy. [in Russian].

Shymko, O. V. & Hrybkova, S. M. (2009). Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise strategy]. Kramatorsk: DDMA. [in Ukrainian].

Shiianov, B. A. & Shiianova, G. B. (2009). Analiz riskov kak istochnika neravnovesnyh sostoianii ekonomicheskikh sistem [Risk analysis as a source of nonequilibrium states of economic systems]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. – Bulletin of Voronezh State Technical University. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-riskov-kak-istochnika-neravnovesnyh-sostoyaniy-ekonomicheskih-sistem/viewer. [in Russian].

Shardin, A. A. (2010). Metody i matematicheskie modeli formirovaniia proizvodstvennoi strategii predpriiatiia s uchetom faktorov riska [Methods and mathematical models of the formation of the production strategy of the enterprise taking into account risk factors]. Candidate’s thesis. Moskva. [in Russian].

Korneeva, T. Ju. & Nikitin, S. A. (2009). Formirovanie strategii razvitiia promyshlennyh predpriiatii v usloviiah neopredelennosti [Formation of a development strategy for industrial enterprises in the face of uncertainty]. Izvestiia Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. – Bulletin of Tula State University. Economics and Law, pp. 136-141. [in Russian].

Ivashko, L. M. & Ponomarenko, V. I. (2019). Matematychna model dlia vyboru stratehii pidpryiemstva [Mathematical model for choosing an enterprise strategy]. XV Vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiya “Oblikovo-analitychni y statystychni metody ta modeli v opodatkuvanni, biznesi, ekonomitsi”. – The Fifteenth All-Ukrainian scientific-practical Internet conference “Accounting-analytical and statistical methods and models in taxation, business, economy”. Irpin. Pp. 703-706. [in Ukrainian].

Levitskaia, A., Zhuravlova, T. O., Ivashko, L. M. & Ponomarenko, V. I. (2018). Modeling the task of management by number of dynamics and professional-qualification structure of personnel. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 4, № 27, Pp. 296-306.

Pochitaev, A. Yu. (2018). Formirovanie finansovoi strategii publichnoi kompanii na osnove matrichnogo podhoda [Formation of the financial strategy of a public company based on a matrix approach]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kazan. [in Russian].

Statystyka finansovoho sektoru [Financial sector statistics]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial. [in Ukrainian].

Finansova zvitnist pidpryiemstva v Ukraini [Financial statements of the enterprise in Ukraine]. Retrieved from: https://www.buhoblik.org.ua/uchet/buxgalterskaya-otchetnost/2136-finansova-zvitnist.html . [in Ukrainian].

Pryvatne aktsionerne tovarystvo «ENKO» [ENKO Private Joint Stock Company]. Retrieved from: http://enko.pat.ua/. [in Ukrainian].

Pryvatne aktsionerne tovarystvo «ENKO» [ENKO Private Joint Stock Company]. Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/13367676. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева А. А. Виды и элементы стратегии развития предприятия. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya/viewer (дата звернення: 15.02.20).

Hofer С W., Schendel D. Strategy Formulation: Analytical concepts, West Publishing. 1986. P. 206-211.

Акофф Р. Планирование будущего корпорации / пер. с англ. / под общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна. Москва: Прогресс, 1985. 328 с.

Абдуллаев Н. А. Современные инструменты, методы и технология формирования стратегии развития предприятий. Региональные проблемы преобразования экономики. 2008. С. 87-102. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-instrumenty-metody-i-tehnologiya-formirovaniya-i-obosnovaniya-strategii-razvitiya-predpriyatiy (дата звернення: 10.02.20).

Шимко О. В., Грибкова С. М. Стратегія підприємства. Навч.-метод. посібник. Краматорськ: ДДМА, 2009. 132 с.

Шиянов Б. А., Шиянова Г. Б. Анализ рисков как источника неравновесных состояний экономических систем. Вестник Воронежского государственного технического университета. 2009. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-riskov-kak-istochnika-neravnovesnyh-sostoyaniy-ekonomicheskih-sistem/viewer (дата звернення: 20.01.20).

Шардин А. А. Методы и математические модели формирования производственной стратегии предприятия с учетом факторов риска: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова. Москва, 2010. 252 с.

Корнеева Т. Ю., Никитин С. А. Формирование стратегии развития промышленных предприятий в условиях неопределенности. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2009. С. 136-141.

Івашко Л. М., Пономаренко В. І. Математична модель для вибору стратегії підприємства. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник тез за матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 25 листопада – 1 грудня 2019 р. Ірпінь, 2019. С. 703-706.

Levitskaia A., Zhuravlova T. O., Ivashko L. M., Ponomarenko V. I. Modeling the task of management by number of dynamics and professional-qualification structure of personnel. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4, No 27. P. 296-306.

Почитаев А. Ю. Формирование финансовой стратегии публичной компании на основе матричного подхода: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10. Казань, 2018. 28 с.

Статистика фінансового сектору. URL: https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial (дата звернення: 10.02.20).

Фінансова звітність підприємства в Україні. URL: http://www.buhoblik.org.ua/uchet/buxgalterskaya /2136-finansova-zvitnist.html (дата звернення: 10.02.20).

Приватне акціонерне товариство «ЕНКО». URL: http://www.enko.pat.ua (дата звернення: 15.02.20).

13367676 Приватне акціонерне товариство «ЕНКО». URL: https://smida.gov.ua/db/participant/13367676 (дата звернення: 15.02.20).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998