DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201434

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

І. М. Дашко

Анотація


В статті наведені результати оцінювання фінансової стійкості щодо гірничорудних підприємств Криворізького регіону. Проведений аналіз щодо діяльності гірничо-рудних підприємств, за фінансовими показниками дає можливість зазначити: тенденцію до зростання стану фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Запропоновано гармонізацію та адаптацію методів дискримінантного аналізу Терещенко, моделі Альтмана, фінансових показників стійкості задля визначення фінансової стійкості підприємств. Застосування методу Альтмана означила не схильність до банкрутства підприємств при порівнянні результатів цих двох методів зазначені певні розбіжності. Зроблено висновок  щодо високої фінансової стійкість та дуже низьку ймовірність банкрутства гірничорудних підприємств. Методику О. Терещенко доцільно застосовувати для аналізу, не одного, а декількох регіонів, оскільки потребує велику кількість об’єктів. Своєчасна ідентифікація фінансової стійкості дає можливість вчасно попередити небажані наслідки, до яких може призвести фінансовий ризик, обрати більш гнучку стратегію.


Ключові слова


показник; метод; ризик; стійкість; підприємство; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ponomarenko, V. S. & Hontareva, I. V. (2015). Metodolohiia kompleksnoho otsiniuvannia efektyvnosti rozvytku pidpryiemstv: monohrafiia [Methodology of complex evaluation of enterprise development efficiency: monograph]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznetsia. Kharkiv [in Ukrainian].

Burkova, L. A. (2014). Teoretychni osnovy otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv ta shliakhy ii udoskonalennia [Theoretical bases for assessing the efficiency of enterprises and ways of its improvement]. Innovatsiina ekonomikaInnovative economy, 4, pp. 145-153. [in Ukrainian].

Kramarenko, H. O. (2003). Finansovyi analiz i planuvannia [Financial analysis and planning]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Savytska, H. V. (2014). Analiz effektivnosti i riskov predprinimatelskoi deiatelnosti: Metodologicheskie aspekty. Monohrafiia [Analysis of the effectiveness and risks of entrepreneurial activity: Methodological aspects. Monograph] Moskva: ITs INFRA. [in Russian].

Khelfert, E. (1996). Tekhnika finansovogo analuza [Financial analysis technique]. Moskva : Audit. YuNITI. [in Russian].

Inhuletskyi hirnycho-zbahachuvalnyi kombinat (2019). Retrieved from https://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info [in Ukrainian].

Pivdennyi hirnycho-zbahachuvalnyj kombinat. (2019). Retrieved from http://ing-org.gov.ua/pat-pivdenniy-girnicho-zbagachuvalyniy-kombinat.html [in Ukrainian].

TSENTRALNYI HIRNYCHO-ZBAHACHUVALNYI KOMBINAT. (2019). Retrieved from https://krmisto.gov.ua/ua/factory/detail/id/30.html [in Ukrainian].

Beridze, T. M. Serebrenikov, V. M. & Lokhman, N. V. (2018), Monitorynh vyrobnychoi diialnosti pidpryiemstv Kryvorizkoho rehionu [Monitoring of production activity of enterprises of Kryvyi Rih region]. Ekonomika ta suspil’stvo – Economy and society, 15. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-15 ] [in Ukrainian].

Ereschenko, O. (2003). Dyskryminantna model intehralnoi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva. [Discriminant model of integral estimation of the financial state of the enterprise]. Ekonomika UkrainaUkraine economy, 8, pp. 38-41 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пономаренко В. С., Гонтарева І. В. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 404 с.

 Буркова Л А. Теоретичні основи оцінки ефективності діяльності підприємств та шляхи її удосконалення. Інноваційна економіка. 2014. № 4. С. 145-153.

 Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування   Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 224 с.

Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: Методологические аспекты. Монография. Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 272 с.

Хелферт Э. Техника финансового анализа.  Моква : Аудит. ЮНИТИ, 1996. 663 с.

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»: веб-сайт. URL: https://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info (дата звернення: 21.01.20.).

АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»: веб-сайт. URL: http://ing-org.gov.ua/pat-pivdenniy-girnicho-zbagachuvalyniy-kombinat.html (дата звернення: 11.02.20..).

ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» : веб-сайт. URL: https://krmisto.gov.ua/ua/factory/detail/id/30.html (дата звернення: 12.01.20.).

Берідзе Т. М., Серебреников В. М, Лохман Н. В. Моніторинг виробничої діяльності підприємств Криворізького регіону. Економіка та суспільство. Електроне фахове видання. 2018. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-15 (дата звернення: 12.01.20.).

Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Економіка України. 2003.  № 8. С. 38-41

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998