DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201435

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. Г. Іващенко

Анотація


Проаналізовані шість можливих стратегій розвитку українських промислових підприємств з урахуванням сучасних кризових умов ринкового функціонування. Досягнення цілей таких стратегій, як показано у роботі, можливо шляхом цілеспрямованої зміни структури, форм і методів організації виробництва в сторону підвищення гнучкості системи, упорядкованості або  синхронізації часткових процесів, інтеграції матеріальних потоків.

Також відмічається, що розвиток ринку привів до розширення різноманіття продуктів, що виробляються, насиченістю товарами широкого споживання, збільшенню числа підприємств, що випускають однотипну продукцію. Це призвело до зміни об’єктивних економічних умов функціонування підприємств та викликало необхідність перетворення традиційних методів і форм організації виробництва, формування економічних обставин, які адекватні стратегії розвитку промислового підприємства. Новий підхід до розвитку підприємства передбачає його орієнтацію на споживача та реалізацію наступних організаційних програм: підвищення гнучкості самого підприємства, синхронізації діяльності, організації і управління матеріальними потоками. Відмічені напрями розвитку підприємства, які дозволяють перейти від традиційних однопродуктових структур до диверсифікованого, гнучкого виробництва, що буде забезпечувати випуск продукції, яка орієнтована на індивідуальні нахили споживачів.

Використання машині обладнання, що програмуються, дозволяє швидко переходити до виконання нових виробничих замовлень. Організація такого виробництва стає економічно виправданою. З використанням нових технологічних засобів і технологій значно підвищується гнучкість системи та створюється основа для переходу до комп’ютерно-інтегрованого виробництва.


Ключові слова


стратегія; організація; структура; диверсифікація; управління; програма; розвиток; ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1999). Novaia koporativnaia strategiia [New corporate strategy]. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Garafonova, O. І. & Kalenska, O. L. (2015). Strategіi rozvitku pіdpriemstva: teoretichnі zasadi ta osoblivostі formuvannya v umovah neobhіdnostі zdіjsnennya іnnovacіjnoi dіyalnostі [Enterprise development strategies: theoretical foundations and peculiarities of formation in conditions of necessity of realization of innovative activity]. Visnik KNUTD. – Bulletin of KNUTD, № 1 (83), Pp. 36-49. [in Ukrainian].

Zaloznova, I. S. (2018). Problemy formuvannia neoіndustrіalnoi modelі rozvytku promyslovostі v Ukrainі [Problems of Formation of Industrial Model of Industrial Development in Ukraine]. Naukovyi vіsnyk Polіssia. – Scietific bulletin of Polissia. Retrieved from: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/131946 [in Ukrainian].

Krochak, M. S. (2017). Formuvannia stratehіi rozvytku promislovykh pіdpriemstv v umovakh neviznachenostі [Formation of industrial enterprise development strategies under uncertainty]. Naukovyi vіsnyk Mukachevsykoho derzhavnoho unіversitetu. – Scientific bulletin of Mucachev state university. Retrieved from: https://www.msu.edu.ua/visn/?p=2698&lang=uk [in Ukrainian].

Laker, Dz. K. (2017). Fіlosofіia Toyota. 14 pryntsypіv roboty zlahodzhenoi komandy [Toyota’s philosophy. 14 principles of a coordinated team]. Kyiv. [in Ukrainian].

Lepezhko, T. І. & Balanovych, A. M. (2017). Prohnozuvannia suchasnykh rynkovykh tendentsіi u kontekstі obhruntuvannia stratehіi rozvytku pіdpryemstva [Predicting current market trends in the context of substantiation of enterprise development strategy]. Ekonomіki rozvitku. – Economics of development, pp. 49-59. [in Ukrainian].

Makedon, V. V. (2013). Rozrobka stratehіi rozvytku promyslovoho pіdpryemstva. [Development of industrial enterprise development strategy]. Teoretychnі і praktychnі aspekty ekonomіki ta іntelektualnoi vlasnostі: zbіrnik naukovih prats. – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property: a collection of scientific works, Issue 1v Vol. 1, pp. 366-370. [in Ukrainian].

Piters, T. (2005). Predstavte sebe! Prevoskhodstvo v biznese v epohu razrushenij [Imagine! Excellence in business in an era of destruction]. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Rodionova, V. N. (2009). Organizatsionnye strategii razvitiia promyshlennosti proizvvodstva [Organizational strategies for the development of the manufacturing industry.]. ITR, № 11, Pp. 2-4. [in Russian].

Deineko, L. V. (eds.) (2019). Rozvytok promyslovostі dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomіki [Industry development to ensure growth and renewal of the Ukrainian economy]. Kyiv. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. І. (eds.) (2014). Rozvytok stratehіchnykh pіdkhodіv do upravlіnnia pіdpriemstvom u nestabilnykh umovakh [Development of strategic approaches to enterprise management in non-stable conditions] Donetsk. [in Ukrainian].

Sitnychnko, V. Strategіya rozvitku mashinobuduvannya na osnovі sistemi zbalansovanih pokaznikіv [A strategy for the development of mechanical engineering based on a balanced scorecard] Retrieved from: www.ukrtest.com. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. (2020). Upravlіnske konsultuvannia v transformatsіinіi ekonomіtsі [Management consulting in a transformational economy]. Odesa. [in Ukrainian].

Fadeeva, H. M. (2014). Metodolohіchnі aspekty rozrobky stratehii rozvytku promyslovoho pіdpryemstva [Methodological aspects of development of industrial enterprise development strategy]. Naukovyi vіsnyk Hersonskoho derzhavnoho unіversitetu. – Scientific bulletin of Kherson state university, Issue 9, Vol. 1, pp. 182-186. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ансофф И. Новая копоративная стратегия. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. 416 с.

Гарафонова О. І., Каленська О. Л. Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності. Вісник КНУТД, 2015. № 1 (83). С. 36-49.

Залознова Ю. С. Проблеми формування неіндустріальної моделі розвитку промисловості в Україні. Науковий вісник Полісся, 2018. № 1. Т.1 (13). URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/131946

Крочак М. С. Формування стратегій розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності. Науковий вісник Мукачевського державного університету, 2017. Вип. 1 (7). URL: https://www.msu.edu.ua/visn/?p=2698&lang=uk

Лайкер Дж. К. Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди. Київ : Наш формат, 2017. 424 с.

Лепейко Т. І., Баланович А. М. Прогнозування сучасних ринкових тенденцій у контексті обґрунтування стратегії розвитку підприємства. Економіки розвитку, 2017. № 4 (84). С. 49-59.

Македон В.В. Розробка стратегії розвитку промислового підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць ПДТУ, 2013. Вип. 1.Т. 1. С. 366-370.

Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. Санкт-Петербург : Стокгольмская школа экономики, 2005. 352 с.

Родионова В. Н. Организационные стратегии развития промышленности производства. ИТР, 2009. № 11 (35). С. 2-4.

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-економічна доповідь / за ред. Л. В. Дейнеко. Київ : ДУ «ІЕП НАНУ», 2019. 158 c.

Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах / за ред. В. І. Захарченко. Донецьк : Ноулідж, 2014. 199 с.

Ситніченко В. Стратегія розвитку машинобудування на основі системи збалансованих показників. URL: www.ukrtest.com

Управлінське консультування в трансформаційній економіці: навчальний посібник / За ред. В. І. Захарченко. Одеса: Фенікс, 2020. 335 с.

Фадєєва Г. М. Методологічні аспекти розробки стратегії розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014. Вип. 9. Ч. 1. С. 182-186.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998