DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201485

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. В Лаптєва

Анотація


У проведеному дослідженні запропоновано систему показників для оцінки ефективності побудови організаційної структури виробничо-торгівельних підприємств, яка складається з трьох груп, які відображають: ефективність структури управління підприємством через кінцеві результати його діяльності та витрати на управління; що відображають зміст і процес організації структури управління підприємством та витрати на управлінську працю; що характеризують раціональність організаційної структури підприємства та його техніко-організаційний рівень. На основі запропонованих груп показників рекомендовано провести експертне опитування фахівців торгівельної сфери з ціллю отримати реальний інтегральний висновок про доцільність оцінки ефективності проведення перебудови організаційної структури підприємства.

Оцінка ефективності управління виробничо-торгівельного підприємства слугує важливим елементом розробки передпланових рішень, що дозволяють визначити рівень адаптованості та прогресивності діючої або запроектованої структури, заходів, що розробляються у процесі модернізації підприємства, вибору найбільш раціонального варіанта структури, способу її удосконалення. При цьому ефективність організаційної структури оцінюється проектувальниками у процесі консалтингової роботи з удосконалення управління.

Комплексний набір показників ефективності системи управління виробничо-торгівельного підприємства формується з урахуванням наступних напрямів оцінки її ефективності: за ступенем відповідності результатів цілям ринкової діяльності, за ступенем відповідності процесу функціонування системи управління вимогам до його змісту і результатам виробничої діяльності.

Слабким місцем діяльності більшості проектів з організаційного проектування є недостатня увага до специфіки виробничо-торгівельних підприємств як об’єктів оцінки ефективності. Як наслідок, спотворюється ефект групування підрозділів, відбувається зміщення орієнтирів при обґрунтуванні інтеграційних заходів, що закладаються в проект, при зіставленні варіантів цих заходів

Ситуація в українській економіці така, що для багатьох торгівельних підприємств організаційні зміни - необхідна умова їх виживання, запобігання зупинці виробництва і торгівлі. У таких випадках як характеристики системного ефекту припустимо розглядати звичайні показники ефективності виробничо-торгівельної діяльності.


Ключові слова


підприємство; торгівля; показник; структура; організація; рівень; ефективність; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Heorhiadi, N. H., Kniaz, S. V. & Vilchutska, R. B. (2013). Pobudova orhanizatsiinykh struktur v upravlinni pidpryiemstvom v systemakh menedzhmentu pryrodookhoronnoi diialnosti [Building organizational structures in enterprise management in environmental management systems]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 9. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua [in Ukrainian].

Hirniak, O. M. & Shust, I. V. (2007). Udoskonalennia orhanizatsiinykh struktur upravlinnia u VPK [Improving organizational management structures in the MIC]. Naukovi zapysky - Scientific Papers, 1 (11), pp. 104-112. [in Ukrainian].

Kolosov, A. M. (2015). Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom [Economic management of the enterprise]. Starobilsk: Vydavnytstvo LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. & Stremiadin, V. M. (2016). Proektuvannia intehratsiinykh biznes-struktur u suchasnomu promyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy [Designing of integration business structures in modern industrial production of Ukraine]. Odesa: Nauka i tekhnika. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I., Merkulov, M. M. & Balakhonova, O. V. (2012). Modeli i metody pryiniattia rishen v analizi ta audyti [Models and decision-making methods in analysis and audit]. Lviv: «Mahnoliia 2006». [in Ukrainian].

Levchynskyi, D. L. (2015). Pidkhody do klasyfikatsii orhanizatsiinykh struktur upravlinnia pidpryiemstvom [Approaches to classifications of organizational management structure of enterprise]. Naukovyi visnyk MHU - International Humanitarian University Herald, 14, pp.107-110. [in Ukrainian].

Melnyk, I. M. & Barna, M. Yu. (2011). Osoblyvosti transformatsii orhanizatsiinoi struktury rozdribnoi torhivli Ukrainy [Features of the transformation of the organizational structure of retail trade in Ukraine]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Zaporizhzhіa National University, 1 (9), pp. 221-225. [in Ukrainian].

Nikitina, L. N. & Chechenova, L. M. (2009). Razrabotka klassifikatsii pokazatelei dlia otsenki effektivnosti struktury upravleniia predpriiatiiem [Development of a classification of indicators to assess the effectiveness of the enterprise management structure]. Sovremennye aspecty ekonomiki - Modern aspects of the economy, 3 (140), pp. 125-134. [in Russian].

Ross, S., Vesterfild, R. & Dzhordan, B. (2000). Osnovy korporativnykh finansov [Fundamentals of corporate finance]. Moskva: LBZ. [in Russian].

Trut, O. O. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnia rezultatyvnistiu orhanizatsii [Theoretical and methodological foundations of organization performance management]. Lviv: Vydavnytstvo LTEU. [in Ukrainian].

Chernush, I. V. & Shkolna, O. S. (2014). Proektuvannia orhanizatsiinoi struktury upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh konkuretnoho seredovysha [Planning of organizational structure of management enterprise is in the conditions of competition environment]. Naukovyi visnyk KhDU - Scientific Bulletin of KhSU, 5, pp. 121-124. [in Ukrainian].

Shorokhov, V. (2015). Porivnialnyi analiz liniino-funktsionalnoi ta dyvizionalnoi orhanizatsiinykh struktur upravlinnia [Comparative analysis of linear-functional and divisional organizational structures of management]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia - Efficiency of public administration, 43, pp. 201-210 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Георгіаді Н. Г., Князь С. В., Вільчуцька Р. Б. Побудова організаційних структур в управлінні підприємством в системах менеджменту природоохоронної діяльності. Ефективна економіка, 2013. № 9 URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Гірняк О. М., Шуст І. В. Удосконалення організаційних структур управління у ВПК. Наукові записки, 2007. № 1 (11). С. 104-112.

Економічне управління підприємством: навч. посібник. За ред. А. М. Колосова. Старобільськ: Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 352 с.

Захарченко В. І., Стремядін В. М. Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві України: монографія. Одеса: Наука і техніка, 2016. 152 с.

Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2012. 352 с.

Левчинський Д. Л. Підходи до класифікації організаційних структур управління підприємством. Науковий вісник МГУ, 2015. Вип. 14. С. 107-110.

Мельник І. М., Барна М. Ю. Особливості трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі України. Вісник Запорізького національного університету, 2011. № 1 (9). С. 221–225.

Никитина Л. Н., Чеченова Л. М. Разработка классификации показателей для оценки эффективности структуры управления предприятием. Современные аспекты экономики, 2009. № 3 (140). С. 125-134.

Росс С.,  Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов ; пер. с англ. Москва: ЛБЗ, 2000. 720 с.

Трут О. О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: монографія. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. 420 с.

Черниш І. В., Школьна О. С. Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища. Науковий вісник ХДУ, 2014. Вип. 5. Ч. 3. (3). С. 121-124.

Шорохов В. Порівняльний аналіз лінійно-функціональної та дивізіональної організаційних структур управління. Ефективність державного управління, 2015. Вип. 43. С. 201-210.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998