DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201931

ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

І. М. Стахів, О. І. Щуревич

Анотація


У статті здійснено аналіз ведення контролю в спортивно-оздоровчих організаціях. Висока значимість спортивно-оздоровчих послуг для сучасного населення та економічної стабільності країни вимагає ефективного ведення бухгалтерського обліку та контролю за діяльністю спортивно-оздоровчих закладів.  У дослідженні проаналізовано особливості процес ведення бухгалтерського обліку організацій спортивно-оздоровчої сфери.

Розглянуто процес економічного аналізу досліджуваної сфери і виділено його найважливіші об’єкти, а саме: фінансова діяльність, матеріальна забезпеченість, ефективне використання кадрів. До числа основних методів економічного аналізу спортивно-оздоровчих організацій відносимо наступні методи: порівняння, угруповання, факторний аналіз, графічні методи, методи стандартизації структур.

У статті виокремлено основні принципи, які необхідні при здійсненні контролю або перевірки спортивно-оздоровчих закладів, а саме принципи: державності, масовості, дієвості, систематичності, ефективності, об’єктивності, гласності.


Ключові слова


бухгалтерський облік; спортивно-оздоровчі організації; принципи; управління; контроль; звітність; аналіз; методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhdanova, O. M. & Chekhovska, L. (2009). Upravlinnia sferoiu fizychnoho vykhovannia i sportu [Management of the field of physical education and sports: training.]. Drohobych: Kolo. [in Ukrainian].

Shara, E., Andrіеnko, O. M. & Zhidеva, L. I. (2011). Buhhalterskyi oblіk u biudzhetnykh ustanovakh і orhanіzatsiiakh [Accounting in budgetary institutions and organizations]. – Kуiv: Tsentr uchbovoi. [in Ukrainian].

Stakhiv, I. M. (2017). Rehuliuvannia rynku sportyvno-ozdorovchykh posluh v Ukraini [Regulation market of sports and wellness services in Ukraine]. Lviv: UP. [in Ukrainian].

Metodychnі rekomendatsіi z buhhalterskoho oblіku osnovnykh zasobіv sub’еktіv derzhavnoho sektoru [Methodological recommendations of accounting the capital assets of entites in the public sector]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/. [in Ukrainian].

Vatulia, I. D., Vatulia, M. I. & Levchenko, Z. M. (2009). Oblіk u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions]. Kуiv : Tsentr uchbovoуi literatury. [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy: vіd 02.12.2010. № 2755-VI [Fiscal code of Ukraine from 02.12.2010. № 2755-VI] Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/. [in Ukrainian].

Pro buhhalterskyi oblіk ta fіnansovu zvіtnіst v Ukrainі: Zakon Ukrainy vіd 16.07.99. № 996-XIV, іz zmіnami і dopov. [On the accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated 16.07.99. № 996-XIV] : Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Strategіi modernіzatsіi systemy buhhalterskoho oblіku v derzhavnomu sektorі na 2007–2015 roky : Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv vіd 16.01.2007 № 34. [On the approval the Strategy of modernization of the acoounting system in public sector for 2007-2005 : Order of Cabinet of Ministers dated 16.01.2007 № 34]. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua.. [in Ukrainian].

Svіrko, S. V. (2006). Buhhalterskyi oblіk u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions: methodology and organization]. Kуiv : KNEU. [in Ukrainian].

Mnykh, E. V., Kravchenko, H. O., Barabash, N. S. et al. (2008). Fіnansovyi kontrol biudzhetnykh resursіv [Financial control of budgetary resources]. Kуiv : Kуiv. nats. torg. ekon. un-t. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб. / Жданова О.М., Чеховська Л.Я. - Дрогобич. Коло: 2009. - 224с.

Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – Київ : Центр учбової л-ри, 2011. – 440 с.

Стахів І. М. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні: монографія / І.М. Стахів. – Львів: УП, 2017.-200с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора [Електронний ресурс] : затв. Наказом МФУ від 23.01.2015 № 11. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.

Облік у бюджетних установах / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко [та ін.]. – Київ : Центр учбової л-ри, 2009. – 368 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.

Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами і допов. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.

 Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державно-му секторі на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів від 16 січня 2007 р. № 34. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.

 Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / Свірко С. В. – Київ : КНЕУ, 2006.– 286 с.

 Фінансовий контроль бюджетних ресурсів : монографія / Є. В. Мних, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Мни-ха. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2008. – 186 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998