DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214117

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT- ТА PEST-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ю. М. Сафонов

Анотація


У статті сформульовано основні параметри конкурентоспроможного менеджменту з огляду на кількісні та якісні характеристики. Визначено процеси, що забезпечують формування конкурентоспроможної системи менеджменту морегосподарського комплексу, зокрема, сприяння державній морській політиці, забезпечення результативності та ефективності управлінських рішень, сприяння загальному розвитку управлінського капіталу та зростанню професійних компетенцій фахівців. У контексті застосування інструментів оцінки конкурентоспроможності менеджменту на рівні окремих сегментів національної економіки проведено SWOT-аналіз та PEST-аналіз менеджменту морегосподарського комплексу України та ідентифіковано основні управлінські проблеми означеного міжгалузевого комплексу. Запропоновано основні концепти щодо перспектив оптимізації системи управління морегосподарським комплексом.


Ключові слова


конкурентні переваги; морегосподарський комплекс; управління; конкурентоспроможність менеджменту; SWOT-аналіз; PEST-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Druker, P. F. (2006). Entsiklopediya menedzhmenta [Encyclopedia of Management]. Moskva: OOO «Y.D. Vyljjams». [in Russian].

Fatkhutdinov, R. A. (2002). Konkurentosposobnost organizatsii v usloviiakh krizisa: ekonomika, marketing, menedzhment [Organization competitiveness in a crisis: economics, marketing, management]. Moskva: Marketing. [in Russian].

Porter, M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press.

Kuznietsov, E. A. (2018) Konkurentnospromozhna systema menedzhmentu jak umova socialjno-ekonomichnogho suverenitetu derzhavy [Competitive management system as a condition of socio-economic sovereignty of the state]. Rynkova ekonomika: suchasna teorija i praktyka upravlinnja. – Market economics: modern theory and practice of management, 1 (41), pp. 9-24. [in Ukrainian].

Ghorbachenko, S. A. (2019). Konkurentospromozhnist menedzhmentu morehospodarskoho kompleksu Ukrainy [Competitiveness of the management of the maritime complex of Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. – Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky, 4, pp. 35-40 [in Ukrainian].

Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohіia profesіonalіzatsіi upravlіnskoi dіialnostі v Ukrainі [Methodology of professionalization of managerial activity in Ukraine]. Kherson : OLDI PLUS. [in Ukrainian].

Khemel, G. (2013). Budushchee menedzhmenta [The future of management]. Sankt-Peterburgh : «Best Byznes Buks». [in Russian].

Ghorbachenko, S. A. (2019). Upravlinski peredumovy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukraiiny [Management prerequisites for innovation and investment development of the maritime complex of Ukraine]. Odesa : Feniks. [in Ukrainian].

Synchuk, I. V. (2016). Vplyv SWOT-analizu na pryinjattia upravlinskykh rishen v umovakh finansovoi kryzy [The impact of SWOT-analysis on management decisions in the financial crisis]. Molodyi vchenyi. – Young scientist, 3 (30), pp. 174-178. [in Ukrainian].

Konovalova, O. V. & Andrushhakevych, T. SWOT-analiz yak osnovnyi instrument stratehichnoho upravlinnia, yoho perevahy i nedoliky [SWOT-analysis as the main tool of strategic management, its advantages and disadvantages]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента ; Пер. с англ. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. 432 с.


Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Москва : Маркетинг, 2002.  892 с.


Porter M. E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990. 426 p.


Кузнєцов Е. А. Конкурентноспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 18. Вип. 1 (41). С. 9-24.


Горбаченко С. А. Конкурентоспроможність менеджменту морегосподарського комплексу України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 4. Ч. 1. С. 35-40.


Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.


Хэмел Г. Будущее менеджмента ; пер. с англ. Санкт-Петербург : «Бест Бизнес Букс», 2013. 276 с.


Горбаченко С. А. Управлінські передумови інноваційно-інвестиційного розвитку морегосподарського комплексу України : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 314 с.


Синчук І. В. Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). С. 174-178.


Коновалова О. В., Андрущакевич Т. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки. URL: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm. (дата звернення: 15.05.2020)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998