DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214221

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А. В. Андрейченко, Р. Р. Арутюнян, Г. Г. Варданян

Анотація


Обґрунтовано, що перехід до сталого розвитку повинен забезпечити збалансоване розв’язання проблем соціально-економічного розвитку і зберігання природно-ресурсного потенціалу. Доведено необхідність збалансованості між економічною, соціальною та екологічною складовими стратегії сталого розвитку. Визначено, що без відповідних політичних рішень спрямованих на обережне поводження з природними ресурсами, забезпечення збалансованого та безвідходного виробництва, формування адекватних сучасному стану суспільства форм мислення та норм поведінки, а також без відпрацювання відповідних державних механізмів, Україна в найближчий перспективі не в змозі забезпечити впровадження концепції сталого розвитку.


Ключові слова


сталий розвиток; рівновага; концепція; державне регулювання; політичні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Nilsson, L., Persson, P. O., Rydén, L., Darozhka, S. & Zaliauskiene, A. (2007). Cleaner Production – Technologies and Tools for Resource Efficient Production. Baltic University Press.

Trehobchuk, V. M. (2002). Koncepciia staloho rozvytku dlia Ukrainy [The concept of sustainable development for Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy. – Bulletin of the NAS of Ukraine, 2, pp. 28-40. [in Ukrainian].

Aleksandrov, I. A. (2015). Innovatsionno-ustoychivoe razvitie ekonomiki [Innovative and sustainable economic development]. Ekonomika : realiji chasu. – Economy: the realities of time, 3, pp. 200-205. [in Russian].

Brundtland, Gh. (1987). Nashe spilne maibutnie: Mizhnarodna komisiia z navkolyshnoho seredovyshia ta rozvytku [Our common future: the International Commission on Environment and Development]. Oksford : Oksford Yuniversiti Press. [in Ukrainian].

Melnyk, A. F. & Vasina, A. Yu. (2015). Konceptualni zasady strukturuvannia ekonomik rehioniv v umovakh posylennia ahresyvnoho seredovyshha yikh funktsionuvannia i poiavy novykh hlobalnykh ta vnutrishnionatsionalnykh vyklykiv [Conceptual bases of structuring of economies of regions in the conditions of strengthening of the aggressive environment of their functioning and emergence of new global and domestic challenges]. Mekhanizmy realizatsii rehionalnoi strukturnoi polityky. – Mechanisms for implementing regional structural policy, pp. 169-183. [in Ukrainian].

Popovych, V. V. & Nitsenko, V. S. (2013). Problemy staloho rozvytku Odeskoho rehionu [Problems of sustainable development of Odessa region]. Biznes Inform. – Business Inform, 7, pp. 69-73. [in Ukrainian].

Oliinyk, T. I. (2014). Ekonomichna stiikist – osnovna skladova staloi diialnosti silskohospodarskoho pidpryemstva [Economic stability is the main component of sustainable activity of an agricultural enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaeva. – Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, 3, pp. 262-268. [in Ukrainian].

Baldzhy, M. D. (2010). Orghanizatsiino-ekonomichni zasady kompleksnoho pryrodokorystuvannia na rehionalnomu rivni [Organizational and economic principles of integrated nature management at the regional level]. Odesa : Atlant. [in Ukrainian].

Paton, B. Je. (2012). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine].

Kyiv : Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». [in Ukrainian].

Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 5.05.1998 r. № 188/98-VR. [On the Main Directions of the State Policy of Ukraine in the Field of Environmental Protection, Use of Natural Resources and Ensuring Environmental Safety: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine] (1998, March) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 38-39. [in Ukrainian].

Proghrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy «Ukrainskyi proryv: dlia liudei, a ne politykiv» [Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Ukrainian breakthrough: for people, not politicians"]. (2008). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi proghramy povodzhennia z vidkhodamy na 2013-2020 roky [Concept of the National Waste Management Program for 2013-2020]. (2013). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. Official Bulletin of Ukraine, 6. [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku [The concept of national environmental policy of Ukraine for the period up to 2020]. (2007). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. Official Bulletin of Ukraine, 79. [in Ukrainian].

Ghorbach, L. M. & Khvesyk, M. A. (2008). Kontseptualni zasady staloho rozvytku v konteksti hlobalizatsii i rehionalizatsii [Conceptual principles of sustainable development in the context of globalization and regionalization]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrajinky. – Scientific Bulletin of Volyn National University named Lesya Ukrainka, 7, pp. 107-113 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Nilsson L., Persson P. O., Rydén L., Darozhka S., Zaliauskiene A. Cleaner Production – Technologies and Tools for Resource Efficient Production. Baltic University Press, 2007. 326 р.

Александров И. А. Инновационно-устойчивое развитие экономики. Економіка : реалії часу. 2015. № 3. С. 200-205.

Трегобчук В. М. Концепція сталого розвитку для України. Вісник НАН України.  2002. № 2. С. 28-40.

Брундтланд Г. Наше спільне майбутнє: Міжнародна комісія з навколишнього середовища та розвитку. Оксфорд : Оксфорд Юніверсіті Пресс, 1987.  512 с.

Мельник А. Ф., Васіна А. Ю. Концептуальні засади структурування економік регіонів в умовах посилення агресивного середовища їх функціонування і появи нових глобальних та внутрішньонаціональних викликів. Механізми реалізації регіональної структурної політики : монографія; за заг. наук. ред. професора А. Ф. Мельник. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. С. 169-183.

Попович В. В., Ніценко В. С. Проблеми сталого розвитку Одеського регіону. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 69-73.

Олійник Т. І. Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. 2014. № 3. С. 262-268.

Балджи М. Д. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні : монографія. Одеса : Атлант, 2010. 500 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с.

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38-39. Ст. 248.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків»: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 14 (14-2008-п). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08.

Концепція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013–2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 22-р. Офіційний вісник України. 2013. № 6. Ст. 69.

Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р. Офіційний вісник України. 2007. № 79. Ст. 2961.

Горбач Л. М.,  Хвесик М. А. Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації і регіоналізації. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2008. № 7. С. 107-113.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998