DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214234

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР» ТА «РЕГІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ДЕСТИНАЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД

Н. Л. Кусик, Д. О. Гузь, С. В. Багдікян

Анотація


У статті представлений теоретичний огляд наукових поглядів на поняття «кластер». Розглядаються питання пошуку чинників зростання конкурентоспроможності через формування освітніх кластерів. Визначається, що розвиток регіональних освітніх кластерів сприяє зростанню потенціалу території, дозволяє підвищити конкурентоспроможність регіону. Надаються наукові погляди на поняття «регіональний освітній кластер». У статті представлений теоретичний огляд наукових поглядів на поняття «дестинація». Акцентується увага на освітній туристичній дестинації. Доводиться, що розвиток регіональних освітніх туристичних дестинацій сприяє формуванню унікальних конкурентних переваг регіону. З огляду на несприятливі умови для розвитку туризму, для подальших досліджень запропоновано поняття «регіональна освітня дестинація». У статті доводиться, що застосування понять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація» дозволяють використовувати повний спектр інструментів для багатоаспектного дослідження конкурентних переваг регіональних ринків освітніх послуг.


Ключові слова


дестинація; кластер; конкурентоспроможність; конкурентна перевага; освітня дестинація; освітній кластер; освітній туризм; регіон; регіональна освітня дестинація; регіональний освітній кластер; ринок освітніх послуг; туристична дестинація

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, M. (2008) Konkurentnoye preimushchestvo: kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' yego ustoychivost' [Competitive advantage: how to achieve a high result and ensure its sustainability]. Moskva: Al'pina Biznes. [in Russian].

Porter, M.E. (2000) Location, сompetition, and еconomic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. Vol. 14. № 1. P. 15-34. Retrieved from http://www.development.wne.uw.edu.pl/uploads/Courses/ied_porter_2000.pdf. [in English].

Feldman, M., Francis, J. & Bercovitz, J. (2005) Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters. Regional Studies. Vol. 39. № 1. P. 129-141. Retrieved from http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Creating-a-Cluster-While-Building-Firm_2010.pdf. [in English].

Storper, M. (2002) Globalization, localization and trade. The Oxford Handbook of Economic Geography / Storper M., Clarc G., Gertler М., Feldman М. Oxford: Oxford University Press. [in English].

Bergman, E.M. & Feser, E.J. (1999) Industrial and Regional Clusters and Comparative Applications. Regional Research Institute: WVU. Retrieved from http://www.rri.wvu.edu/Webbook. [in English].

Enright, M.J. (2022) Regional Clusters: What we know and what we should know. Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition. P. 18. [in English].

Tepman, L.N. (2004) Predprinimatel'skoye upravleniye. Zarubezhnyy opyt [Entrepreneurial management. Foreign experience]. Moskva: YUNITI-DANA. [in Russian].

Hridnyev, M.A. (2018) Kharakterni rysy klasteroutvorennya v rehionakh Ukrayiny [Characteristic features of cluster formation in the regions of Ukraine]. Ekonomika i suspilʹstvo. - Economy and society, Vol. 14. pp. 588-596. [in Ukrainian].

Repp, H.I. (2018) Analiz klasternoho rozvytku rehioniv Ukrayiny stanom na 2018 rik [Analysis of cluster development of the regions of Ukraine as of 2018]. Visnyk NADU. Seriya “Derzhavne upravlinnya”. - Bulletin of NAPA. Public Administration Series, № 3 (90). pp. 85-90. [in Ukrainian].

Fedorenko, V.H., Tuhay, A.M., Hoyko, A.F. & Dzhabeylo, V.B. (2008) Kontseptsiya kasternoyi polityky v Ukrayini [The concept of caster policy in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava. - Economy and state, № 11/2008. pp. 5-15. [in Ukrainian].

Onipko, T.A. (2019) Innovatsiyno-klasternyy rozvytok yak chynnyk zrostannya konkurentospromozhnosti ekonomichnykh system: dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.01 [Innovation and cluster development as a factor of growth of competitiveness of economic systems: dis. … cand. econ. sciences: 08.00.01] / Vyshchyy navchalʹnyy zaklad Ukoopspilky «Poltavsʹkyy universytet ekonomiky i torhivli». - Higher educational institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade". Poltava, 2019. [in Ukrainian].

Maslak, O.O. (2019) Formuvannya ta rozvytok system klasteryzatsiyi natsionalʹnoyi ekonomiky: dys. … doktora ekon. nauk: 08.00.03 [Formation and development of clustering systems of the national economy: dis. … doctor of econ. sciences: 08.00.03] / Natsionalʹnyy universytet «Lʹvivsʹka politekhnika». - National University "Lviv Polytechnic". Lʹviv, 2019. [in Ukrainian].

Pʺyatnytsʹka, H. (2016) Naukovo-osvitni klastery: vidmitni kharakterystyky ta peredumovy rozvytku [Scientific and educational clusters: distinctive characteristics and prerequisites for development]. Marketynh i menedzhment innovatsiy. - Marketing and innovation management, № 3. pp. 191-207. [in Ukrainian].

Vorona, M.I. (2016) Osvitni klastery yak instrument derzhavnoyi polityky na rynku osvitnikh posluh [Educational clusters as an instrument of state policy in the market of educational services]. Aspekty publichnoho upravlinnya. - Aspects of public administration, № 35-36(9-10). pp. 34-41. [in Ukrainian].

Chernyshova, Ye.R. (2012) Osvitni klastery yak shlyakh pidvyshchennya konkurentozdatnosti navchalʹnykh zakladiv systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Educational clusters as a way to increase the competitiveness of educational institutions of postgraduate pedagogical education]. Kyiv: Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Krasikova, T.Y. (2011) Obrazovatel'nyy klaster kak faktor vzaimodeystviya rynka truda i sistemy vysshego professional'nogo obrazovaniya [Educational cluster as a factor of interaction between the labor market and the system of higher education]. Aktual'nyye voprosy ekonomiki i upravleniya: materialy mezhdunar. nauch. konf. - Topical issues of economics and management: materials of the international scientific conf., Moskva: RIOR. [in Russian].

Korchagina, N.A. (2012) Obrazovatel'nyye klastery kak osnova povysheniya konkurentosposobnosti uchebnykh zavedeniy [Educational clusters as the basis for increasing the competitiveness of educational institutions]. Prikaspiyskiy zhurnal: upravleniye i vysokiye tekhnologii. - Caspian Journal: Management and High Technologies, № 3(7). pp. 78-84. [in Russian].

Smirnov, A.V. (2010) Obrazovatel'nyye klastery i innovatsionnoye obucheniye v vuze: monografiya [Educational clusters and innovative teaching at the university: monograph]. Kazan': RITS «Shkola». [in Russian].

Sybirtsev, V.V. (2016) Osvitniy klaster yak instytutsionalʹna osnova rozvytku rehionalʹnoho rynku pratsi [Educational cluster as an institutional basis for the development of the regional labor market]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya. - Economics and organization of management, № 3(23). pp. 282-292. [in Ukrainian].

Reshetnyak, O.I. & Zayika, Y.A. (2018) Ekonomichnyy mekhanizm formuvannya osvitnikh klasteriv v Ukrayini: monohrafiya [Economic mechanism of formation of educational clusters in Ukraine: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo NUA. [in Ukrainian].

Karpenko, O.O. (2013) Innovatsiyno-orhanizatsiyna paradyhma rozvytku pidpryyemstv na pryntsypakh klasteryzatsiyi: monohrafiya [Innovative-organizational paradigm of enterprise development on the principles of clustering: monograph]. Kyiv: TOV «SIK HRUPP UKRAYINA». [in Ukrainian].

Tret'yak, V.P. (2006) Klastery predpriyatiy [Enterprise clusters]. Irkutsk: Izdatel'stvo Baykal'skogo gos. un-ta ekonomiki i prava. [in Russian].

Zelensʹka, L. & Sivachenko, I. (2020) Innovatsiyni osvitni klastery: svitovyy dosvid i perspektyvy yoho adaptatsiyi v Ukrayini [Innovative educational clusters: world experience and prospects of its adaptation in Ukraine]. Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk. - Current issues of the humanities, Vol. 27. pp. 76-79. [in Ukrainian].

Synyura-Rostun, N.R. (2018) Rehionalʹni osvitni klastery: osoblyvosti formuvannya ta funktsionuvannya [Regional educational clusters: features of formation and functioning]. Ekonomichnyy prostir. - Economic space, № 138. pp. 78-88. [in Ukrainian].

Lysenko, I. (2019) Mekhanizm vzayemodiyi rehionalʹnykh innovatsiynykh klasteriv ta vyshchoyi osvity [The mechanism of interaction of regional innovation clusters and higher education]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya. - Problems and prospects of economics and management, № 1(17). pp. 143-154. [in Ukrainian].

Lyubchenko, N. (2017) Potentsial osvitnʹoho klastera yak resurs innovatsiynoho rozvytku systemy osvity v umovakh suspilʹnykh transformatsiy [The potential of the educational cluster as a resource for innovative development of the education system in terms of social transformations]. Pislyadyplomna osvita v Ukrayini. - Postgraduate education in Ukraine, № 1. Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf. [in Ukrainian].

Sokolova, Ye. (2014) Termin «obrazovatel'nyy klaster» v ponyatiynom pole sovremennoy pedagogiki [The term "educational cluster" in the conceptual field of modern pedagogy]. Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. - Continuing education: XXI century, № 2(6). pp. 153-160. [in Russian].

Kuklin, O. (2015) Osvitnʹo-naukovyy klaster yak novyy shlyakh innovatsiynoho rozvytku rehionalʹnykh universytetiv [Educational and scientific cluster as a new way of innovative development of regional universities]. Reforma vyshchoyi osvity v Ukrayini: krytychni pytannya u sferi zakonodavchykh ta instytutsiynykh transformatsiy: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (28-29 travnya 2015 r., Kyyiv). - Higher education reform in Ukraine: critical issues in the field of legislative and institutional transformations: materials international scientific-practical conf. (May 28-29, 2015, Kyiv). Retrieved from http://www.edu-trends.info/wpcontent/uploads/2015/05/Kuklin.pdf?c6a0f6. [in Ukrainian].

Vakhrusheva, N.I. (2009) Obrazovatel'nyy klaster kak faktor innovatsionnogo razvitiya regiona [Educational cluster as a factor of innovative development of the region]. Ekonomicheskiye nauki. - Economic sciences, № 8. pp. 385-387. [in Russian].

Yurchyshyna, L.I. (2017) Destynatsiya yak osnova rehionalʹnoho rozvytku turyzmu [Destination as a basis for regional tourism development]. Ekonomichnyy visnyk. - Economic Bulletin, № 4. pp. 77-84. [in Ukrainian].

Medlik, S. (2003) Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. Butterworth-Heinemann; 3 edition. [in English].

Safaryan, A.A. (2015) Territoriya kak destinatsiya [Territory as a destination]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. - Modern problems of science and education, № 2-2. Retrieved from http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21512. [in Russian].

Mashkevich, Ye.A. (2007) Otsenka ponyatiya «turistskaya destinatsiya» v kontekste sovremennoy turistiki [Assessment of the concept of “tourist destination” in the context of modern tourism]. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii. - Bulletin of the Irkutsk State Economic Academy, № 6. pp. 89-92. [in Russian].

Martyshenko, N.S. (2010) Klasternyy podkhod k prostranstvennomu razvitiyu turistskikh destinatsiy regiona (na primere Primorskogo kraya) [Cluster approach to the spatial development of tourist destinations in the region (on the example of Primorsky Krai)]. Ekonomicheskiye nauki. - Economic sciences, № 1. pp. 143-147. [in Russian].

Zyryanov, A.I. (2014) Sistematizatsiya turistskikh taksonov [Systematization of tourist taxa]. Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 5. Geografiya. - Vestnik Mosk. un-that. Ser. 5. Geography, № 3. pp. 16-22. [in Russian].

Zorin, A.I. (2012) Kontseptual'noye didakticheskoye proyektirovaniye turistskikh destinatsiy: monografiya [Conceptual didactic design of tourist destinations: monograph]. Moskva: Sovetskiy sport. [in Russian].

Rassokhina, T.V. (2019) Menedzhment turistskikh destinatsiy: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Management of tourist destinations: textbook and workshop for universities]. Moskva: Izdatel'stvo Yurayt. [in Russian].

Korzh, N.V. & Basyuk, D.I. (2017) Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy: pidruchnyk [Management of tourist destinations: textbook]. Vinnytsya: «PP «TD Edelʹveys i K». [in Ukrainian].

Leont'yeva, Yu.Yu. & Timoshchenkova, O.A. (2013) Regional'naya turistskaya destinatsiya i yeyo sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye [Regional tourist destination and its socio-economic development]. BIZNES – INFORM. - BUSINESSINFORM, № 6’2013. pp. 165-170. [in Russian].

Tkachenko, T.I. (2006) Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu: monohrafiya [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities: monograph]. Kyiv: KNTEU. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Бизнес, 2008. 715 с.

Porter M.E. Location, сompetition, and еconomic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14. № 1. P. 15-34. URL: http://www.development.wne.uw.edu.pl/uploads/Courses/ied_porter_2000.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

Feldman M., Francis J., Bercovitz J. Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters. Regional Studies. 2005. Vol. 39. № 1. P. 129-141. URL: http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Creating-a-Cluster-While-Building-Firm_2010.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

Storper M. Globalization, localization and trade. The Oxford Handbook of Economic Geography / Storper M., Clarc G., Gertler М., Feldman М. Oxford: Oxford University Press, 2002. Р. 146-165.

Bergman E.M., Feser E.J. Industrial and Regional Clusters and Comparative Applications. Regional Research Institute: WVU, 1999. URL: http://www.rri.wvu.edu/Webbook (дата звернення: 20.07.2020).

Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know. Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition. 2002. P. 18.

Тэпман Л.Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 178.

Гріднєв М.А. Характерні риси кластероутворення в регіонах України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 588-596.

Репп Г.І. Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік. Вісник НАДУ. Серія “Державне управління”. 2018. № 3 (90). С. 85-90.

Федоренко В.Г., Тугай А.М., Гойко А.Ф., Джабейло В.Б. Концепція кастерної політики в Україні. Економіка та держава. 2008. № 11/2008. С. 5-15.

Оніпко Т.А. Інноваційно-кластерний розвиток як чинник зростання конкурентоспроможності економічних систем: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Полтава, 2019. 280 с.

Маслак О.О. Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки: дис. … доктора екон. наук: 08.00.03 «Економіка і управління національних господарством» / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2019. 581 с.

П’ятницька Г. Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 191-207.

Ворона М.І. Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг. Аспекти публічного управління. 2016. № 35-36(9-10). С. 34-41.

Чернишова Є.Р. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти. Київ: Педагогічна думка, 2012. 472 с.

Красикова Т.Ю. Образовательный кластер как фактор взаимодействия рынка труда и системы высшего профессионального образования. Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф., апрель 2011 г. Москва: РИОР, 2011. Т. II. С. 54-59.

Корчагина Н.А. Образовательные кластеры как основа повышения конкурентоспособности учебных заведений. Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2012. № 3(7). С. 78-84.

Смирнов А.В. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе: монография. Казань: РИЦ «Школа», 2010. 102 с.

Сибірцев В.В. Освітній кластер як інституціональна основа розвитку регіонального ринку праці. Економiка і органiзацiя управлiння. 2016. № 3(23). С. 282-292.

Решетняк О.І., Заїка Ю.А. Економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУА, 2018. 204 с.

Карпенко О.О. Інноваційно-організаційна парадигма розвитку підприємств на принципах кластеризації: монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУПП УКРАЇНА», 2013. 272 с.

Третьяк В.П. Кластеры предприятий. Иркутск: Издательство Байкальского гос. ун-та экономики и права, 2006. 219 с.

Зеленська Л., Сiваченко I. Iнновацiйнi освiтнi кластери: свiтовий досвiд i перспективи його адаптації в Україні. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 27. Т. 6. С. 76-79.

Синюра-Ростун Н.Р. Регіональні освітні кластери: особливості формування та функціонування. Економічний простір. 2018. № 138. С. 78-88.

Лисенко І. Механізм взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1(17). С. 143-154.

Любченко Н. Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій. Післядипломна освіта в Україні. 2017. № 1. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/%D0% 9B%D0%AE%D0%91%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

Соколова Е. Термин «образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогики. Непрерывное образование: XXI век. 2014. № 2(6). С. 153-160.

Куклін О. Освітньо-науковий кластер як новий шлях інноваційного розвитку регіональних університетів. Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 травня 2015 р., м. Київ). URL: http://www.edu-trends.info/wpcontent/uploads/2015/05/Kuklin.pdf?c6a0f6 (дата звернення: 20.07.2020).

Вахрушева Н.И Образовательный кластер как фактор инновационного развития региона. Экономические науки. 2009. № 8. С. 385-387.

Юрчишина Л.І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму. Економічний вісник. 2017. № 4. С. 77-84.

Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. Butterworth-Heinemann; 3 edition (February 18, 2003), 2003. 288 р.

Сафарян А.А. Территория как дестинация. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21512 (дата звернення: 12.07.2020).

Машкевич Е.А. Оценка понятия «туристская дестинация» в контексте современной туристики. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2007. № 6. С. 89-92.

Мартышенко Н.С. Кластерный подход к пространственному развитию туристских дестинаций региона (на примере Приморского края). Экономические науки. 2010. № 1. С. 143-147.

Зырянов А.И. Систематизация туристских таксонов. Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2014. № 3. С. 16-22.

Зорин А.И. Концептуальное дидактическое проектирование туристских дестинаций: монография. Москва: Советский спорт, 2012. 80 с.

Рассохина Т.В. Менеджмент туристских дестинаций: учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 210 с.

Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями: підручник. Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с.

Леонтьева Ю.Ю., Тимощенкова О.А. Региональная туристская дестинация и её социально-экономическое развитие. БІЗНЕС – ІНФОРМ. 2013. № 6’2013. С. 165-170.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. Київ: КНТЕУ, 2006. 537 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998