DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214241

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНОРІДНИХ КОМАНД

С. О. Крамський, О. В. Захарченко, О. В. Білега

Анотація


        На сьогодні морська індустрія перебуває у глобальній Світовій економічній кризі і пандемії Covid-19. Криза Covid-19 окрім пандемії завдала нищівного удару по Світовій економіці і морські компанії, агенції постраждали найсерйознішим чином. Про те, що чекає економічно бізнес, морську галузь, менеджмент, персонал судноплавних, крюїнгових компаній найближчим часом, планувати ризиковано. Оскільки викликає тривогу ситуація зараз на бортах морських суден, проблемно відбуваються заміни штату, екіпажів. Також не сприяють дії менеджменту міжнародних організацій для розв’язання даних криз і також йдеться про те, як зберегти стабільний психоемоційний стан персоналу на борту суден і вдома.

       У даній статті авторами наводиться економічна модель формування однорідної команди, яка ґрунтується на розгляді ієрархій взаємних уявлень морських агентів за типами один одного, тобто математичних істотних параметрів, що визначають ефективність індивідуальної діяльності трудових ресурсів (чим вище ефективність діяльності агента – більше значення його типу, тим менше на його економічні витрати).

       При цьому передбачається, що автономність діяльності сформованої однорідної команди відповідає стабільному інформаційному рівню, рефлексивних ігор, рівноваги гри морських агентів, в якому очікування членів команди щодо поведінки один одного виправдовуються.

Авторами дослідження наведено огляд відомих моделей команд, а також ряд оригінальних результатів проєкту. При цьому значний акцент робиться на «рефлексівні», теоретико-ігрові моделі, в яких автономність і злагодженість спільної діяльності членів команди забезпечується тим, що їх дії узгоджені з ієрархією взаємних уявлень один про одного.

Отже, процес формування однорідної команди проекту описується динамікою взаємних уявлень морських агентів, агентських компаній за типами один одного в залежності від аналізу результатів діяльності менеджменту команди в цілому або її окремих членів.


Ключові слова


економічно-математичні моделі; морські агенти; однорідні команди; функції; екіпаж судна

Повний текст:

PDF

Посилання


Parker, G. & Kropp, Z. (2003). Formuvannia komandy [Formation of the team]. St.Petersburg: Peter. [in Russian].

Papadimitriu, H. & Stajglic, K. (1985). Kombinatornaia optimizatsiia: Algoritmy i slozhnost. [Combinatorial optimization: Algorithms and complexity]. Moskva : Mir. [in Russian].

Maltsev, A. S., & Kramskyi, S. O. (2018). Upravlinnia proektnoiu komandoiu ta matematychni modeli kolektyvnoi povedinky malykh hrup [Project team management and mathematical models of collective behavior of small groups]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. – Management of complex systems development, Vol. 36, pp. 27-34. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O., Zakharchenko, O. V., Darushin, A. V., Bileha, O. V. & Riepnova, T. P. (2019). The method of project team formation on the example of the ships crew. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 8 (10), pp. 521-526.

Opoitsev, V. I. (1977). Ravnovesie i ustojchivost v modeliah kollektivnogo povedeniia. [Equilibrium and stability in models of collective behavior]. Moskva : Nauka. [in Russian].

Zakharchenko, O. V. & Kramskiy, S. O. (2018). Upravlinnia proektamy. Navchalnyi posibnyk do spetsialnosti «Menedzhment» [Project management. Manual]. Odesa: Ekolohiia. [in Ukrainian].

Chkhartishvili, A. G. (2004 Teoretiko-igrovye modeli informatsionnogo upravleniia. [Game-theoretic models of information management]. Moskva : PMSOFT [in Russian].

Nikolskyi, V. V. & Kramskyi, S. O. (2019). Kontseptualni osnovy upravlinnia port­feliamy proyektiv i prohram na prykladi morskoi industrii. [Conceptual basis of management by portfolio of projects and programs on the example of the mariтіme industry]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. – Management of develop­ment of complex systems, pp. 25-31. [in Ukrainian].

Novikov, D. A. & Chkhartishvili, A. G. (2003) Refleksivnye igry [Reflective games]. Moskva : Sinteg. [in Russian].

Muravetskyi, S. A. & Kramskyi, S. O. (2016). Planuvannia protsesiv zabezpechennia yakosti u velykykh ta heohrafichno rozpodilenykh hibrydnykh IT–proektakh [Planning quality assurance processes in a large scale geographically spread hybrid software development project]. Visnyk NTU «KHPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy. – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management Kharkiv, NTU "KhPI", 1 (1173), pp.106-109. [in Ukrainian].

Novikov, D. A. & Ivashchenko, A. A. (2006). Modeli ta metody orhanizatsiynoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom kompanii [Models and methods of organizational management of innovative development of the company]. Moskva: LENAND. [in Russian].

Kramskyi, S. O., Кudlai, І. V. & Tsukanov O. Y. (2020). Rol liudskoho faktora v pidvyshchenni ekonomichnoi bezpeky sudnoplavstva [The role of the human factor in improving the economic safety of shipping]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnia. – Market economy: modern management theory and practice, Vol. 2 (45), pp.249-267. [in Ukrainian].

Novikov, D. A. (1998). Stimulirovanie v socialno-ekonomicheskih sistemah (bazovye matematicheskie modeli) [Stimulation in socio-economic systems (basic mathematical models)]. Moskva : IPU RAN. [in Russian].

Kramskyi, S. O. (2015). Hibrydni paradyhmy ta zakony zapochatkuvannya proektno-oriyentovanoho upravlinniia [Hybrid paradigms and laws of initiation of project-oriented management]. IV Mizhnar. naukovo-praktychna konf. «Systemy ta tekhnolohiyi upravlinnya informatsiyeyu». Mat. tezy dopovidey. – IV International. scientific-practical conf. "Information control systems and technologies".– Mat. abstracts of reports, pp. 322-325. [in Ukrainian].

Cherapakha, H. S. (2006). Produktovo-ekolohichnyi pidkhid do upravlinnia proektnoiu komandoiu [Product-environmental approach to project team management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Кyiv. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O. & Rudnichenko. M. D. (2017). Kontseptualna model upravlinnia lyudskym kapitalom u vyrobnychyi IT-orhanizatsiii na platformi nechitkykh mnozhyn [Conceptual model of human capital management in the production IT-organization on the platform of fuzzy sets]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system.Management of development of complex systems, 32, pp. 32-41. [in Ukrainian].

Novikov, D. A. & Chkhartishvili, A. G. (2004). Prikladnye modeli informacionnogo upravleniya [Applied models of information management]. Moskva: IPU RAN. [in Russian].

Kramskoy, S. A. (2016). Metod otsenki kompetentsii rolevogo sostava specialistov dlia komplektatsii IT-kompanii s ispolzovaniem nechetkoi [Method of assessment of professional competence of role for IT-company using fuzzy logic]. Upravlinnia rozrobkoiu skladnykh system. – Management of Development of Complex Systems, 28, pp. 81-89. [in Russian].

Novikov, D. A. (2003). Stimulirovanie v organizacionnyh sistemakh [Incentives in organizational systems]. Moskva: Sinteg. [in Russian].

Kramskyi, S. O. & Dzhuheli, H. D. (2020). Kontseptualnyi pidkhid do upravlinnia portfelem proektiv ta prohrama "Vybir portfelia 3.1.". [Conceptual approach to project portfolio management and the program "Portfolio Selection 3.1."]. Mat. Vseukrayinskpi naukovo-praktychnoi konf. «Perspektyvni napriamy rozvytku naukovoi dumky u XXI stolitti» do Dnya nauky Ukrayiny ta z nahody 50-richchya Instytutu problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. - Mat. All-Ukrainian scientific-practical conf. "Perspective directions of development of scientific thought in the XXI century" to the Day of Science of Ukraine and on the occasion of the 50th anniversary of the Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp.167-179. [in Ukrainian].

Novikov, D. A. (2008). Matematicheskie modeli formirovaniia i funktsionirovaniia komand [Mathematical models of team formation and functioning]. Moskva. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Паркер Г., Кропп З. Формирование команды. Санкт-Петербург : Питер, 2003.

Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация: Алгоритмы и сложность. Москва : Мир, 1985.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп. Управління розвитком складних систем. Київ : КНУБА. 2018. № 36. C. 27-34.

Kramskyi S. O., Zakharchenko O. V., Darushin A. V., Bileha O. V., Riepnova T. P. The method of project team formation on the example of the ship’s crew. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. 8 (10). Pр. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Опойцев В. И. Равновесие и устойчивость в моделях коллективного поведения. Москва : Наука, 1977.

Захарченко О. В., Крамський С. О.  Проджект менеджмент. Навчальний посібник за спеціальністю «Менеджмент». Одеса: «Екологія», 2018. 227 с.

Чхартишвили А. Г. Теоретико-игровые модели информационного управления. Москва : ПМСОФТ, 2004. 243 с.

Нікольський B. B., Крамський С. О. Концептуальні основи управління порт­фелями проєктів і програм на прикладі морської індустрії. Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА. 2019. № 39. C. 25-31. doi: dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340635.

Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Рефлексивные игры. Москва : Синтег, 2003. 230 с.

Муравецький С. А., Крамський С. О.  Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проектах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2016. № 1 (1173). С.106-109. doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21

Новиков Д. А., Иващенко А. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы. Москва : ЛЕНАНД, 2006.

Крамський С. О., Кудлай І. В., Цуканов О. В. Роль людського фактора в підвищенні економічної безпеки судноплавства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19, Вип. 2 (45). C. 249-267. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201433

Новиков Д. А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели). Москва : ИПУ РАН, 1998.

Крамський С. О. Гібридні парадигми та закони ініціації функціонування проєктно-орієнтованого управління. IV міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні управляючі системи та технології»: Мат. тез доповідей. Одеса : ВидавIнформ ОНМА, 2015. С. 322-325.

Черепаха Г. С. Продуктно-енвайронментальний підхід до управління командою проєкту : дис. канд. техн. наук: 05.13.22. КНУБА. Київ : 2006. 177 с.

Крамський С. О., Руднiченко М. Д. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 32-41.

Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Прикладные модели информационного управления. Москва: ИПУ РАН, 2004.

Крамскoй С. А. Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой. Управление развитием сложных систем. 2016. № 28. С. 81-89.

Новиков Д. А. Стимулирование в организационных системах. Москва : Синтег, 2003.

Крамський С. О., Джугелі Г. Д. Концептуальний підхід з управління портфелями проєктів та програмою «Portfolio Selection 3.1.». Mат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті» до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України». Одеса : ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2020. С.167-179.

Новиков Д. А. Математические модели формирования и функционирования команд. Москва : Издательство физико-математической литературы, 2008. 184 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998