DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214242

ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

О. І. Зеркіна

Анотація


У роботі запропоновано систему показників для визначення організаційно-економічної стійкості промислового підприємства, яка складається з трьох груп: технічного забезпечення, організації виробництва і технологічного забезпечення. На основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, узагальнюючи досвід попередніх багаторічних досліджень, пропонується система основних показників факторів прямого впливу на промислове підприємство. Визначено фактори прямого і непрямого впливу. Зроблено наголос на відображенні тенденцій їх змін і урахуванні під час прийняття рішень стратегічного характеру.

У роботі підкреслено, що під час проведення аналізу показників внутрішньовиробничої системи необхідно розглядати кожен показник виробничо-технологічного потенціалу в залежності від основних показників ринкової економіки.

Підкреслено завдання для сучасних промислових підприємств, з підвищення їх спроможності протистояти негативним впливам нестабільного ринкового середовища, – введення в практику свого менеджменту дослідження стійкості на основі, відкоректованої під конкретні цілі, системи показників. Це надає можливість приймати науково обґрунтовані рішення відносно поточного управління виробництвом і перспективного розвитку.


Ключові слова


система; показник; аналіз; фактор; середовище; продукція; споживач; обладнання; коефіцієнт; організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Azriliyan, A. N. (eds.) (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [Big economic dictionary]. Moskva : INE. [in Russian].

Borshch, V. I. (2014). Otsiniuvannia yakosti upravlinskoho rishennia yak rezultatu upravlinskoi diialnosti [Evaluating the quality of management decisions as a result of management activities]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. – Market economy: modern management theory and practice, 15, 2, pp. 151-158. [in Ukrainian].

Vorst, Y. & Reventlou, P. (1994). Ekonomika firmy : uchebnik [Company’s economy]. Moskva : Vysshaia shkola. [in Russian].

Kovalev, V. V. & Volkova, O. N. (2000). Analiz khoziaistvennoi deiatelnosti predpriiatiia [Analysis of the business activity of an enterprise]. Moskva : PBOYUL. [in Russian].

Kolosov, A. M., Kovalenko, O. V., Kucherenko, S. K. & Bykova, V. H. (2015). Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom : navchalnyi posibnyk [Economic management of the enterprise: a textbook]. Starobilsk : Vydavnytstvo LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Kolosov, A. M., Kolosova, K. A. & Shtapauk, H. P. (2016). Upravlinnia stiikistiu pidpryiemstva: monohrafiia [Enterprise sustainability management: monograph]. Starobilsk : Vydavnytstvo LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Omelchenko, I. N. & Alipova, I. V. (2003). Sistema analiza vneshnego okruzheniia i vnutriproizvodstvennoi podsistemy predpriiatiya na etape priniatiia i realizatsii strategicheskikh reshenii [System of analysis of the external environment and in-plant subsystem at the stage of the enterprise]. Mashinostroitel. – Machinebuilder, 11, pp. 46-51. [in Russian].

Yakovliev, A. I. (eds.) (2007). Orhanizatsiia promyslovoho vyrobnytstva : pidruchnyk [Organization of industrial production: a textbook]. Kharkiv : NTU «KhPI». [in Ukrainian].

Petrovych, Y. M. (2009). Orhanizuvannia promyslovoho vyrobnytstva : pidruchnyk. [Organization of industrial production: a textbook]. Kyiv : Znannia. [in Ukrainian].

Petrovych, Y. M. (2013). Upravlinnia diialnistiu orhanizatsiino-vyrobnychykh system : navchalnyi posibnyk [Management of organizational and production systems: a textbook]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Razumov, I. M., Glagoleva, L. A., Ipatov, M. I. & Ermilov, V. P. (1982). Organizatsiia, planirovanie i upravlenie predpriiatiem mashinostroeniia : uchebnik [Organization, Planning and Management of the Engineering Industry : Textbook]. Moskva : Mashinostroenie. [in Russian].

Filippova, S. V. (2004). Upravlencheskii analiz : teoriia i praktika : uchebnoe posobie [Management analysis : theory and practice. Manual]. Kiev : AVRIO. [in Russian].

Shmalen, G. (1996). Osnovy i problemy ekonomiki predpriiatiia [Fundamentals and problems of the enterprise economy]. Moskva : Finansy i statistika. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд. Москва : ИНЭ, 2002. 1280 с.

Борщ В. І. Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2014. Том 15, Вип. 2. С. 151-158.  

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы : учебник ; Пер. с датск. Москва :  Высшая школа, 1994. 272 с.

Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва : ПБОЮЛ, 2000. 424 с.

Колосов А. М., Коваленко О. В., Кучеренко С. К., Бикова В. Г. Економічне управління підприємством : навчальний посібник. Старобільськ : Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 352 с.

Колосов А. М., Колосова К. А., Штапаук Г. П. Управління стійкістю підприємства: монографія. Старобільськ : Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 336 с.

Омельченко И. Н., Алипова И. В. Система анализа внешнего окружения и внутрипроизводственной подсистемы предприятия на этапе принятия и реализации стратегических решений. Машиностроитель, 2003. № 11. С. 46-51.

Організація промислового виробництва : підручник / За ред. А. І. Яковлєва. Харків : НТУ «ХПІ», 2007. 356 с.

Петрович Й. М. Організування промислового виробництва : підручник. Київ : Знання, 2009. 328 с.

Петрович Й. М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навчальний посібник. Київ: Знання, 2013. 510с.

Разумов И. М., Глаголева Л. А., Ипатов М. И., Ермилов В. П. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения : учебник. Москва : Машиностроение, 1982. 544 с.

Филиппова С. В. Управленческий анализ : теория и практика : учебное пособие. Киев : АВРИО, 2004. 336 с.

Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия ; Пер. с нем. Москва : Финансы и статистика, 1996. 512 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998