DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214243

ПЛАНУВАННЯ КОМАНД ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЄКТІВ АВІАЦІЙНИМИ КОМПАНІЯМИ

Н. А. Телічко, І. В. Кудлай, О. М. Євдокімова

Анотація


Авторами даної статті представлено засоби до створення збалансованого персоналу на прикладі пілотів – льотного складу комерційних авіаційних компаній. В сучасних економічних умовах державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України спрямоване на гарантування безпеки авіації. Комерційне забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.

Можливість планування трудових ресурсів із використанням результатів різних видів тестування, аналізу команд із менеджменту проєктів та розподілення ролей та сфер відповідальності на повітряному судні (літаку, гелікоптері), на основі даного аналізу кандидатів на посади рядового та офіцерського складу для визначення сумісності роботи членів команди таких проєктів. Виходячи з  аналізу тестів та параметрів відповідей пілотів, бортінженерів, бортпровідників, стюардес тощо.

Формуються відповідні льотні команди із рядового та офіцерського складу (сервісної та інженерної команд) оскільки кожен екіпаж повітряного судна є окремим унікальним проєктом. Зв’язок даної проблеми з важливими науковими чи практичними завданнями. У проєктах, чим на більший термін розраховано сам проєкт й чим важливіше, щоб склад виконавців не змінювався протягом проєкту (а саме така ситуація виникає на повітряних суднах), тим більше уваги слід приділяти не лише добору команди управління проєктом, а й усьому складу персоналу менеджменту проєкту.

Це завдання важливе не лише для авіаційних компаній. Зокрема, наприклад у проєктах зі створення повітряних, морських, електричних, нафтових та газових трас, «трасовики», що тягнуть мережі здебільшого за межами населених пунктів, також потребують дослідження усього персоналу проєкту. Є й інші комерційні та економічні практичні ситуації.


Ключові слова


менеджмент проєктів; методи; персонал; льотна команда; повітряне судно; авіаційна компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Povitrianyi kodeks Ukrainy. Ekipazh povitrianoho sudna (2011). [Air Code of Ukraine. The crew of the aircraft]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 48-49, 536). [in Ukrainian].

Malyi, V. V., Mazurkevich, I. V., Molokanova, V. M. et al. (2008). Upravlinnia proiektamy: natsionalni osoblyvosti. Nauk. vydannia. Monohrafiia [Project management: national features. Scientific edition. Monograph].. Dnipropetrovsk: Vydannia Ima-pres. [in Ukrainian].

Antonenko, S. V., Malyi, V. V. & Mazurkevich, O. I. (2008). Psykholohiia osobystosti v upravlinni proiektamy (Vlastyvosti liudskoho resursu). Navch.-metod. posibnyk[Psychology of personality in project management (Properties of human resources). Teaching method. manual]. Dnipropetrovsʹk: Porohy. [in Ukrainian].

Zakharchenko, O. V. & Kramskyi, S. O. (2018). Prodzhekt menedzhment. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv bakalavriv ta mahistriv usikh form navchannia za spetsialnistiu 073 “Menedzhment” [Project Management. Manual for students of bachelors and masters of all forms of education in the specialty 073 “Management”]. Odesa: «Ekolohiia. [in Ukrainian].

Kramskyі, S. O. (2018). Upravlinnia personalom. Metod. vkazivky dlia studentiv bakalavriv ta mahistriv usikh form navchannia navchannia za spetsialnistiu 073 “Menedzhment” [Personnel Management. Method. instructions for students of bachelors and masters of all forms of education in the specialty 073 “Management”]. Odesa: MNVUP «EMPAS-LTD». [in Ukrainian].

Piterska, V. M. & Kramskyi, S. O. (2017). Methodological basis of innovative pro­ject-oriented organizations’ management. Bulletin Management of Development of Complex Systems”, Vol. 30, Pp. 11-20.

Shrewsbury, S. M. (2003). September 11th and the Single European Sky: Developing Concepts of Airspace Sovereignty. Journal of Air Law and Commerce, Vol. 68, Pp. 115.

King, M. T. (2016). Sovereignty’s gray area: the delimitation of air and space in the context of aerospace vehicles and the use of force. Journal of Air Law and Commerce, Vol. 81, Pp. 377.

Maltsev, A. S. & Kramskyi, S. O. (2018). Upravlinnia proektnoiu komandoiu ta matematychni modeli kolektyvnoi povedinky malykh hrup [Project team management and mathematical models of collective behavior of small groups]. Upravlinnyi rozvytkom skladnykh system. – Management of complex systems development, Vol. 36, Pp. 27-34. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O. & Doroshenko, P. V. (2019). Planuvannia kriuinhovymy kompaniiamy komand proyektiv na morski ta richkovi sudna [Planning by crewing companies of project teams for sea and river vessels]. Mat. XV mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Aktualni problemy suchasnoho upravlinnia v sotsialno-ekonomichnykh, humanitarnykh ta tekhnichnykh systemakh”. – Mat. XV International scientific-practical conf. “Actual problems of modern management in socio-economic, humanitarian and technical systems”, Pp. 59-73. [in Ukrainian].

Antonenko, S. V. & Kramskyi, S. O. (2010). Kontseptsiia proyektnoho pidkhodu do formuvannika ekipazhiv morskykh suden [The concept of a project approach to the formation of crews of ships]. Visnyk ONMU.Bulletin of ONMU, Vol. 29, Pp. 183-188. [in Ukrainian].

Boyko, V., Rudnichenko, N., Kramskoy, S., Hrechukha, Ye. & Shibaeva (2017). Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system. Springer international publishing book, Pp. 255-269. doi: org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.

Kramskiy, S. O. (2014). Modeli ta metody formuvannia proektnoi komandy na prykladi ekipazhu morskoho sudna [Models and methods оf forming project teams on the eхample of the crew of a ship]. Ph.D. thesis. Оdessa: ONMU. [in Ukrainian].

Maltsev, A. S. & Kramskyi, S. O. (2019). Optymizatsiia chyselnosti ekipazhu sud­na na bazysi symuliatsiinoi modeli v aspektakh upravlinnia proektamy [Optimi­zation of the number of ship’s crew on the basis of simulation model in aspects of project management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. – Management of development of complex systems, Vol. 40, Pp. 60-68. dx.doi.org10.6084/m9. figshare.11968998. [in Ukrainian].

Muravetskyi, S. A. & Kramskyi, S. O. (2016). Planuvannia protsesiv zabezpechennia yakosti u velykykh ta heohrafichno rozpodilenykh hibrydnykh IT-proektakh [Planning quality assurance processes in a large scale geographically spread hybrid software development project]. Visnyk NTU «KHPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy. – Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 1 (1173), Pp.106-109. doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O., Zakharchenko, O. V., Darushin, A. V., Bileha, O. V. & Riepnova, T. P. (2019). The method of project team formation on the example of the ships crew. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 8 (10), Pp. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Kramskyi, S. O., Кudlai, І. V., & Tsukanov O. Y. (2020). Rol liudskoho faktora v pidvyshchenni ekonomichnoi bezpeky sudnoplavstva [The role of the human factor in improving the economic safety of shipping]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. – Market economy: modern management theory and practice, 2 (45), Pp. 249-267. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201433. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Повітряний кодекс України. Екіпаж повітряного судна. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 48-49. Ст. 536. 

Малий В. В., Мазуркевич І. В., Молоканова В. М. та ін. Управління проєктами: національні особливості. Наук. видання. Монографія. Дніпропетровськ : Видання Іма-прес. 2008. С.157-172.   

Антоненко С. В., Малий В. В., Мазуркевич О. І. Психологія особистості в управлінні проєктами (Властивості людського ресурсу). Навч.-метод. посібник. Дніпропетровськ : Пороги. 2008. 139 с.

Захарченко О. В., Крамський С. О.  Проджект-менеджмент. Навчальний посібник для студентів бакалаврів та магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент». Одеса : «Екологія», 2018. 227 с.

Крамський С. О. Управління персоналом. Метод. вказівки для студентів бакалаврів та магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент». Одеса : МНВУП «ЕМПАС-ЛТД», 2018. 24 с.

Piterska V. М., Kramskiy S. O. Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management. Management of Development of Complex Systems. 2017. 30. Рp.11-20.

Shrewsbury S. M. September 11th and the Single European Sky: Developing Concepts of Airspace Sovereignty. Journal of Air Law and Commerce. 2003. Vol. 68. Pр. 115.

King M. T. Sovereignty’s gray area: the delimitation of air and space in the context of aerospace vehicles and the use of force. Journal of Air Law and Commerce. 2016. Vol. 81. Pp. 377.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп. Збiрник наук. праць. «Управлiння розвитком складних систем». 2018. № 36. C. 27-34.

Крамський С. О., Дорошенко П. В. Планування крюїнговими компаніями команд проєктів на морські та річкові судна. Mат. XV міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах» : Збiрник мат. тез доповідей. Одеса : ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2019. С. 59-73.

Антоненко С. В., Крамський С. О. Концепція проєктного підходу до формування екіпажів морських суден. Вісник ОНМУ. Вип. 29. 2010. С. 183-188.

Boyko V., Rudnichenko N., Kramskoy S., Hrechukha Ye., Shibaeva. Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system. Springer international publishing book, 2017. Рp. 255-269. doi:org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.

Крамський С. О. Mоделі та методи формування проектної команди на прикладі екіпажу морського судна : автореф. дис... канд. техн. наук за спеціальністю 05.13.22. Одеса : ОНМУ, Полiтехдизайн, 2014. 20 с.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проектами. Збiрник наук. праць. «Управлiння розвитком складних систем». Київ : КНУБА. 2019. № 40. C. 60-68. DOI: 10.6084/m9.figshare.11968998

Муравецький С. А., Крамський С. О.  Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT-проектах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.  2016. № 1 (1173). С.106-109. doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21

Kramskyi S. O., Zakharchenko O. V., Darushin A. V., Bileha O. V., Riepnova T. P. The method of project team formation on the example of the ship’s crew. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. 8 (10). Рр. 521-526. DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Крамський С. О., Кудлай І. В., Цуканов О. В. Роль людського фактора в підвищенні економічної безпеки судноплавства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 19, Вип. 2 (45). 2020. C. 249-267. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201433

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998