DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214245

МІСЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Г. П. Жалдак

Анотація


Незалежно від типу виробничої або невиробничої діяльності, саме основна технологія формує базу підприємства, а її своєчасна та грамотна модернізація дає поштовх до розвитку усіх супутніх підсистем, дозволяючи підприємству не тільки підвищувати власну ефективність та прибутковість, а і диктувати умови на ринку та задавати тон існуючим технологічним тенденціям. Сучасні умови технічного прогресу змушують підприємства шукати нових шляхів до завоювання нових ринків та підвищення прибутковості.

Статтю присвячено дослідженню сутності технологічної модернізації та визначення її ролі у розвитку підприємства. Запропоновано розуміти розвиток як важіль, що переводить економічну систему з одного стану в інший. У цьому контексті розглянуто сутність та переважаючі технології технологічних укладів. Одним із інструментів, який забезпечує перехід економічної системи з одного стану в інший є модернізація. Визначено місце модернізації у розвитку підприємства. Охарактеризовано типи модернізації підприємства за предметами.


Ключові слова


модернізація; розвиток підприємства; технологічні уклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, O. I. (2012). Innovatsinyi shliakh rozvitku Ukrainy: problemi ta rishennia [Innovative way of development of Ukraine: problems and solutions.]. Ekonomist. – Ekonomist, 6, pp. 28-34. [in Ukrainian].

Pushkarov, M. O. & Zhaldak, H. P. (2019). Tekhnolohichna modernizatsiia yak osnova zabezpechennia innovatsiinoho rozvitku pidpryemstva [Technological modernization as a basis for ensuring the innovative development of the enterprise]. Zbirnyk tez dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktichnoi konferetsii “Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryemstvom”. – Modern approaches to enterprise management. Collection of abstracts of the X. Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv: KPI. [in Ukrainian].

Vasilenko, V. (2013). Tekhnolohichni ustroi v konteksti prahnennia ekonomichnykh system do idealnosti [Technological devices in the context of the desire of economic systems to perfection.]. Soczialno-ekonomichni problemy i derzhava. – Socio-economic problems and the state, 1 (8). Retrieved from: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vvoski.pdf [in Ukrainian].

Martinov, A. V. Tekhnologicheskaia modernizatsiia – sostavliaiushhaia ekonomicheskoi transformatsii [Technological modernization - a component of economic transformation]. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45576/04-Martynov.pdf?sequence=1 [in Russian].

Ermakova, Zh. A. (2007). Tekhnologicheskaia modernizatsiia promyshlennosti Rossii: strategiia i organizatsionno-ekonomicheskie factory (regionalnyi aspekt) [Technological modernization of Russian industry: strategy and organizational and economic factors (regional aspect)]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN. [in Russian].

Kushnirenko, O. M. (2011). Aktivizatsiia innovatiinoi diialnosti yak napriam onovlennia materialno-tekhnichnoi bazy kharchovoi promyslovosti [Activation of innovation as a direction of updating the material and technical base of the food industry.]. Visnik derzhavnoho ahroekolohichnoho universitetu. Naukovo-teoretichnyi zbirnyk. – Bulletin of the State Agroecological University. Scientific and theoretical collection, 2, pp. 267-273. [in Ukrainian].

Buzhimska, K. O. (2009). Deiaki skladovi teoretiko-metodolohichnoi bazy innovatsiino-tekhnolohichnoi modernizatsii [Some components of the theoretical and methodological basis of innovation and technological modernization]. VisnikZhDTU.Bulletin of ZhSTU, 4, pp. 202-207. [in Ukrainian].

Salun, M. M. (2012). Faktory modernizatsii resursnoho potentsialu promyslovoho pidpriyemstva [Factors of modernization of resource potential of industrial enterprise]. Innovatsiina ekonomika, Vseukrainskii naukovo-virobnichii zhurnal.Innovative Economics, Ukrainian Research and Production Journal, 4 (30). pp. 49-51. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2012. № 6. С. 28-34.

Пушкарьов М. О., Жалдак Г. П. Технологічна модернізація як основа забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2019. 17 с.

Василенко В. Технологічні устрої в контексті прагнення економічних систем до ідеальності. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Т. 8, № 1. С. Вип. 1 (8). URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vvoski.pdf(дата звернення 27.05.2020).

Мартинов А. В.  Технологическая модернизация – составляющая экономической трансформации URL:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45576/04-Martynov.pdf?sequence=1(дата звернення 27.05.2020).

Ермакова Ж. А. Технологическая модернизация промышленности России: стратегия и организационно-экономические факторы (региональный аспект). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. 360 с.

Кушніренко О. М. Активізація інноваційної діяльності як напрям оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості. Вісник державного агроекологічного університету. Науково-теоретичний збірник. 2011. № 2. С. 267-273.

Бужимська К. О. Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації. ВісникЖДТУ. 2009. № 4. С. 202-207.

Салун М. М. Фактори модернізації ресурсного потенціалу промислового підприємства. Інноваційна економіка, Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. № 4 (30). С. 49-51.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998