DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214388

УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

О. Є. Мазур, А. С. Гончар

Анотація


Ефективна організація управління ціновою політикою є одним із визначальних факторів розвитку підприємства. В рамках процесу формування цінової політики виділяють три блоки – обґрунтування цілей, інструментарій та прийняття організаційних рішень. Аналіз літератури показує, що організаційна складова цінової політики висвітлена дуже поверхово. Метою статті є дослідження окремих етапів процесу ціноутворення з позиції його організації. В роботі узагальнено вихідні елементи розробки цінової політики підприємства. Сформульовано основні етапи процесу управління ціновою політикою. Запропоновано розглядати процес управління ціновою політикою підприємства в умовах ринку з класичних позицій менеджменту, як перелік чотирьох  основних етапів 1) аналіз інформації; 2) підготовка альтернатив; 3) реалізація рішень; 4) контроль за виконанням. Проведено аналіз варіантів організаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства на кожному з етапів.


Ключові слова


ціна; цінова політика; ціноутворення; управління ціновою політикою

Повний текст:

PDF

Посилання


Oklander, M. A., Chukurna, O. P. (2012). Marketynhova tsinova polityka. [Marketing pricing policy]. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Tarasevich, V. M. (2010). Tsenovaya politika predpriyatiya.[Price policy of the enterprise]. [A textbook for universities. 3rd ed]. SPb .: Peter. [in Russian].

Lipsits, I. V. (2011). Tsenoobrazovaniye.[Pricing]. Moscow: Yurayt. [in Russian].

Mazur, O. E. (2012). Rynkove tsinoutvorennya.[Market pricing]. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Gerasimenko, V. V. (2006). Management of the company's pricing policy.[Management of the company's pricing policy]. Moscow: Exmo. [in Russian].

Obozna, V. V. (2017). Tsinova polityka v systemi upravlinnya zbutovoyu diyalnistyu na pidpryyemstvi.[Price policy in the management system of sales activities at the enterprise]. Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, 1(2), pp. 7-12. [in Ukrainian].

Kudrenko, N. V., Redzyuk, T. Yu., Muravskaya, T. M. (2017). Substantiation of the pricing policy of the enterprise.[Substantiation of the pricing policy of the enterprise]. Economy and society. Electronic scientific professional publication of Mukachevo State University, 13, pp. 210-214. Retrived from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/35.pdf [in Ukrainian].

Tatyanich, L. S. (2015). Pryntsypy efektyvnoyi tsinovoyi polityky pidpryyemstva.[Principles of effective pricing policy of the enterprise]. Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, 4(32), pp.71-75. [in Ukrainian].

Pechenkina, A. A. (2018). Formirovaniye tsenovoy politiki torgovogo predpriyatiya.[Formation of the pricing policy of a trading company]. A young scientist, 41 (227), pp. 137-143. URL: https://moluch.ru/archive/227/53040/ [in Russian].

Butusova, A. S. (2018). Ponyatiye tsenovoy strategii, kharakternyye cherty.[The concept of pricing strategy, characteristics]. Economics and business: theory and practice, 12-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tsenovoy-strategii-harakternye-cherty [in Russian].

Dolan, Robert J., Simon, Herman. (2005). Effective pricing = Power pricing. Moscow: Exam. [in Russian].

Sait Derzhavnoho pidpryemstva “Artemsil” [Site of the State Enterprise “Artemsil”]. Retrived from: http://www.artyomsalt.com/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия: Учебник для вузов. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 320 с.

Липсиц И. В. Ценообразование: Учеб.-практич. пособие. Москва : Юрайт, 2011. 399 с.

Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 480 с.

Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании: Учебник. Москва : Эксмо, 2006. 688 с.

Обозна В. В. Цінова політика в системі управління збутовою діяльністю на підприємстві. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.  2017. №1 (2). С. 7-12.

Кудренко Н. В., Редзюк Т. Ю., Муравська Т. М. Обґрунтування цінової політики підприємства. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського держаного університету. 2017. № 13. С. 210-214. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/35.pdf (дата звернення 17.03.2020).

Татьянич Л. С. Принципи ефективної цінової політики підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2015. № 4 (32). С. 71-75.

Печенкина А. А. Формирование ценовой политики торгового предприятия. Молодой ученый. 2018. № 41 (227). С. 137-143. URL: https://moluch.ru/archive/227/53040/ (дата звернення 17.03.2020).

Бутусова А. С. Понятие ценовой стратегии, характерные черты. Економіка і бізнес: теорія и практика. 2018. №12-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tsenovoy-strategii-harakternye-cherty (дата звернення 17.03.2020).

Долан, Роберт Дж., Саймон,  Герман.  Эффективное ценообразование = Power pricing. Москва : Экзамен, 2005. 414 с. 

Сайт Державного підприємства «Артемсіль». URL: http://www.artyomsalt.com/ (дата звернення 10.09.2020).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998