DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214559

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗІС ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ БІЗНЕС КОМПАНІЙ

Я. В. Кулінський

Анотація


Сьогодні у глобальній Світовій економічній кризі і пандемії Covid/SARS-19, питання розвитку та функціонування бізнес компаній є актуальними як ніколи. Криза Covid-19 окрім Світової пандемії завдала нищівного удару по економіці і бізнес компанії, підприємства постраждали найсерйознішим фінансовим чином. Розвиток в рамках проактивного управління компаніями ґрунтується на слідуванні необхідному рівню їх конкурентоспроможності. Даний підхід адаптовано для бізнес компаній і пов’язує воєдино динаміку зовнішнього і внутрішнього бізнес середовища, рівень конкурентоспроможності, рівень інноваційного розвитку, систему цілей бізнес компанії і систему цілей программ розвитку бізнесу.

Проаналізовано концептуальну модель управління контентом програми розвитку бізнесу, яка встановлює відповідність цілей програми основним факторам конкурентоспроможності й визначає цінність проєктів як забезпечення досягнення даних цілей, враховує можливість внеску кожного проєкту в досягнення кількох цілей, а також вплив системних ефектів при формуванні цінності програми і обґрунтуванні необхідної кількості ресурсів для її забезпечення. Методи оцінки цінностей бізнес-проєктів як міри відповідності їх результатів поставленим цілям бізнесу. Метод заснований на операціях і властивостях бізнес-проєктів, що дозволяє врахувати невизначеність умов і результатів реалізації бізнес-проєктів, формуючи двопараметричну оцінку цінності проєкту – внесок бізнесу в досягнення кожної цілі і ступінь даного внеску. Такий підхід, на відміну від існуючих, дозволяє більшою мірою врахувати досягнення цілей в наступних процедурах визначення контенту бізнесу. Встановлено, що синергізм в програмах розвитку бізнесу проявляється в економії на витратах і збільшенні підсумкової цінності бізнес-проєктів.

Автором визначено основні джерела формування ефекту бізнес синергізму, які пов’язані з витратами. Формалізовано формування ефекту синергізму в термінах теорії бізнес-проєктів, що виникає при спільній реалізації бізнес-проєктів в рамках програми, що дозволяє з більшим ступенем достовірності оцінювати досягнення цілей бізнес компаній і необхідні ресурси в умовах невизначеності.


Ключові слова


проєктно-орієнтовані бізнес компанії; бізнес-проєкти; система управління бізнесом

Повний текст:

PDF

Посилання


Bertalanfi, L. F. (1974). Istoriia i status obshchei teorii sistem [History and status of general systems theory]. Sistemnye issledovaniia. – Systems research, Pp. 20-37. [in Russian].

Reinhard, Wagner. (2020). Deferent stages of organizational development during progetification. Retrived from :http://blog.ipma.world/wpcontent/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-developmentduring projectification/index.html.gz.

Bushuev, S. D., & Bushueva, N. S. (2010). Mekhanizmy formirovaniia tsennosti v deiatelnosti proektno-upravliaymykh organizatsii [Mechanisms of value formation in the activities of project-driven organizations]. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. – Eastern European journal of advanced technologies, Vol. 1.2 (43), Pp. 4-9. [in Russian].

Zabrodskiy, V. A. & Kizim, N. A. (2000). Razvitie krupnomasshtabnykh ekonomiko-proizvodstvennykh sistem [Development of large-scale economic and production systems]. Kharkov: BusinessInform. [in Russian].

Koliada, O. P. (2011). Portfelne planuvannia u protsesi realizatsii stratehii rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu [Portfolio planning in the process of implementing the strategy of higher education]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Leontieva, A. I. (2019). Upravlinnia zmistom prohram rozvytku proektno-oriyentovanykh kompanii (na prykladi kompanii-operatora konteinernoho terminalu). [Scope management of development program of projectoriented companies (by the example of a container terminal operating company).] Candidate’s thesis. Odesa. [in Ukrainian].

Molokanova, V. M. (2012). Doslidzhennia proektno-orientovanoho rozvytku na osnovi evolyutsiynoyi teoriyi tsinnostey [Research of project-oriented development on the basis of evolutionary theory of values]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva - Project management and production development, Vol. 2 (42), Pp. 11-17. [in Ukrainian].

Onishchenko, S. P. & Arabadzhi, E. S. (2011). Struktura, tsel, produkt i tsennost programm razvitiya predpriyatiy [Structure, purpose, product and value of enterprise development programs]. Vísnyk ONMU.Bulletin ONMU, Vol. 33, Pp. 175-186. [in Russian].

Shumpeter, Y. (1982). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia (issledovanie predprinimatelskoi pribyli, kapitala, kredita, protsenta i tsikla koniunktury) [Theory of economic development (study of entrepreneurial profit, capital, credit, interest and the market cycle)]. Moskva: Progress. [in Russian].

Zakharchenko, O. V. & Kramskii, S. O. (2018). Upravlinnia proektamy. Navchalnyi posiubnyk do spetsialnosti «Menedzhment». [Project management. Tutorial for the special "Management"]. Odesa: Ekolohiia. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O., Кudlai, І. V. & Tsukanov, O. Y. (2020). Rol liudskoho faktora v pidvyshchenni ekonomichnoyi bezpeky sudnoplavstva [The role of the human factor in improving the economic safety of shipping]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya. - Market economy: modern management theory and practice, Pp. 249-267. [in Ukrainian].

Muravetskyi, S. A. & Kramskyi, S. O. (2016). Planuvannya protsesiv zabezpechennya yakosti u velykykh ta heohrafichno rozpodilenykh hibrydnykh IT–proektakh [Planning quality assurance processes in a large scale geographically spread hybrid software development project]. Visnyk NTU «KHPI». Seriya: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy. – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 1 (1173), Pp.106-109. [in Ukrainian]

Kramskyi, S. O., Zakharchenko, O. V., Darushin, A. V., Bileha, O. V. & Riepnova, T. P. (2019). The method of project team formation on the example of the ships crew. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication in the «International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering», Vol. 8 (10), Pp. 521-526.

Piterska, V. M. & Kramskiy, S. O. (2017). Problemy kontseptsii i rezultativ mizh proektom, prohramoiu ta upravlinniam portfeliamy [Problems concept and differences between project, program and portfolio management]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – "Management of complex systems development", Vol. 31, Рp. 6-12. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Берталанфи Л. Ф. История и статус общей теории систем. Системные   исследования. Москва : «Наука», 1974. С. 20-37.

Reinhard Wagner. Deferent stages of organizational development during progetification  [Electronicresource]. URL :http://blog.ipma.world/wpcontent/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-developmentduring-projectification/index.html.gz (дата звернення 28.05.2020).

Бушуев С. Д., Бушуева H. C. Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. № 1,2 (43). С. 4-9.

Забродский В. А., Кизим Н. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков: БизнесИнформ, 2000. 72 с.

Коляда О. П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.22 – Управління проектами та программами. КНУБА, Київ, 2011. 24 с.

Леонт’єва А. І. Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу). Дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.22 – Управління проєктами та програмами. ОНМУ, Одеса, 2019. 176 с.

Молоканова В. М. Дослідження проектно-орієнтованого розвитку на основі еволюційної теорії цінностей. Управління проектами та розвиток виробництва: Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. № 2 (42). С. 11- 17.

Онищенко С. П., Арабаджи Е. С. Структура, цель, продукт и ценность программ развития предприятий. Вісник Одес. нац. мор. ун-ту. 2011. № 33. С. 175-186.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва : Прогресс, 1982. 165 с.

Захарченко О. В., Крамський С. О.  Проджект менеджмент. Навчальний посібник за спеціальністю "Менеджмент". Одеса: «Екологія», 2018. 227 с.

Крамський С. О., Кудлай І. В., Цуканов О. В. Роль людського фактора в підвищенні економічної безпеки судноплавства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19, Вип. 2 (45). C.249-267. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201433.

Муравецький С. А., Крамський С. О.  Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проектах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.  2016. № 1 (1173). С.106-109. doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21

 Kramskyi S. O., Zakharchenko O. V., Darushin A. V., Bileha O. V., Riepnova T. P. The method of project team formation on the example of the ship’s crew. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication in the «International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering» 2019. 8 (10). Pр. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Пітерська В. М., Крамський С. О. Проблеми концепцій i результатів між проектом, програмою та управлінням портфелями. Управління розвитком складних систем. 2017. № 31. С. 6-12.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998