DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61627

АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТУ

В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепелкіна

Анотація


Загальноприйнятим вважається наступне правило оцінки ефективного проекту:
якщо NPV > 0, то PI > 1, IRR >i (проект ефективний),
якщо NPV < 0, то PI < 1, IRR < і (проект не ефективний),
якщо NPV = 0, то PI = 1, IRR = i (нульова ефективність),

Але, традиційно використовувані більшістю теоретиків та аналітиків дисконтованіпоказники ефективності проектів у ряді випадків не відображають реальну прибутковість (збитковість) проекту. Більшість авторів, таких як: Карпов В.А., Кудрявцев В.А., Демидович Б.П., Горбаченко С.А., Аванесов Е.Т., Соколова О.Є, Брігхем Е.Ф. і аналітиків використовують набір критеріїв ефективності, що відображають з різних сторін реалістичність проекту.Як основний вимірник прибутковості проекту, скоректованого з урахуванням тимчасового фактора, використовують показник чистого приведеного доходу (net present value, NPV). Дана величина характеризує загальний абсолютний результат інвестиційної діяльності, її кінцевий ефект. Під NPV розуміють різниця дисконтованих на один момент часу показників доходу В(t) і витрат на реалізацію проекту C(t). У цьому випадку t – є номером року життєвого циклу проекту. Якщо доходи й витрати представлені у вигляді потоку надходжень, то NPV дорівнює сучасній величині цього потоку. Величина NPV є основою для визначення інших вимірників ефективності. Крива ефективності починається із точки ΣR(t) при i=0 (негативні значення ставок порівняння ми не розглядаємо в нашій статті) і швидко знижується до критичного значення IRR у якому NPV=0. Далі з ростом i NPV≤0. Другий варіант - збільшення грошового потоку до кінця життєвого циклу проекту. Цей варіант за формою повторює попередній, однак, з більш високою крапкою сумарного грошового потоку – ΣR(t) і більшої IRR (за інших рівних умов). У програмних продуктах, призначених для автоматизації розрахунку ефективності проектів, використовують в основному дві моделі росту грошових потоків. У третьому випадку, для спостережуваних на практиці потоків платежів, залежність не буде настільки рівною й "правильною". Картина розглянутої залежності стає іншою, якщо члени потоку міняють знаки більше одного разу. На наш погляд, така ситуація виникає внаслідок того, що в розрахунки показників ефективності включаються витрати, які дисконтуються одночасно з доходами і тим самим, чисельно збільшують дисконтований рівень прибутковості проекту (при дисконтуванні негативної величини витрат збільшується сумарна прибутковість). Хоча, якщо виходити з теорії цінності грошей у часі, саме витрати народжують майбутню вартість – PV. Тобто в кожний період часу t витрати С(t) породжують майбутні доходи B(t). За змістовим  навантаженням С(t) є для періоду t первісною величиною P для майбутнього потоку доходів B(t), тому включати витрати в розрахункову дисконтовану частину показника ефективності проекту, на наш погляд, не доцільно. Правило NPV > 0, PI > 1, IRR >i діє не завжди. У деяких варіантах реалізації проектів (спонсорство, кредити з відстрочкою платежів, інші форми інвестування за рахунок позикових коштів) це правило можуть не відображати реальної прибутковості (збитковості) проекту. Для подібних проектів пропонується розраховувати показник сумарного дисконтованого доходу за вирахуванням сумарних витрат за проектом за весь життєвий цикл проекту – PVNC, якщо його значення менше нуля, то такий проект слід відхилити, оскільки сумарні дисконтовані доходи не покривають загальні витрати за проектом. У свою чергу, розрахунок показників ефективності повинен супроводжуватися економічним аналізом грошових потоків проекту.


Ключові слова


грошовий потік; ефективний проект; крива ефективності; чиста поточна вартость

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Кarpov, V. А. & Batanova, Т. V. (2014). Nove bachennia pravyla pozytyvnogo znachennia chystogo dyskontovanogo dokhodu dlia efektyvnykh proektiv [New vision of the rule of positive value of Net Discount profit for effective projects]. Od. Naukovyi Visnyk – Оdesa. Scientific Bulletin, 2 (53), pp. 71-77. [in Ukrainian].

Кarpov, V. А. & Ulybina, V. О (2006). Proektnyi analiz [Project Analysis]. Оdesa. : ОSEU. [in Ukrainian].

Volkov I. M. & Gracheva, M. V (1998). Proektnyi analiz [Project Analysis]. Мoskva : «Banki i birzhi». [in Russian].

Kudriavtsev, V. А. & Demidovich, B. P. (1975). Kratkiy kurs vysshey matematiki [Brief course of Higher Mathematics]. Мoskva : Nauka. [in Russian].

Gorbachenko, S. А. & Кarpov, V. А. (2013). Analiz pidpyemnyts’kykh proektiv [Analysis of Entrepreneurial Projects]. Оdesa : ОSEU. [in Ukrainian].

Аvanesov, E. Т., Кovalev, M. М. & Rudenko, V. G. (2002). Investitsionnyy analiz [Investment Analysis]. Retrieved from http://www.elobook.com. [in Russian].

Blank, I. А. (2001). Investitsionnyy menedzhment [Investment Management]. Nika-tsentr. [in Russian].

Savchuk, V. P. (1999). Analiz I razrabotka investitsionnykh proektov [Analysis and working out of investment projects]. Кiev : «Аbsoliut-V». [in Russian].

Sokolova, О. Ye. & Sulima, L. О. (2011). Proektnyi analiz : kurs lektsii [Project Analysis : lecture course].Кyiv. [in Ukrainian].

Brigkhem, E. F. (2010). Finansovyy menedzhment [Financial Management] Sankt-Peterburg. [in Russian].

Kucherenko, V. R., Кarpov, V. А. & Мarkitan, О. S. (2006). Biznes-panuvannia firmy [Business-planning at the organization]. Kyiv : Znannia. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпов В. А. Нове бачення правила позитивного значення чистого дисконтованого доходу для ефективних проектів / В. А. Карпов, Т. В. Батанова // Одеса : Науковий вісник. – 2014. – № 2 (53). – C. 71-77.

Карпов В. А. Проектний аналіз : Навч. посіб. / В. А. Карпов, В. О. Улибіна. – Одеса : ОДЄУ, 2006. – 150 с.

Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : «Банки и биржи», 1998. – 167 с.

Кудрявцев В. А. Краткий курс высшей математики / В. А. Кудрявцев, Б. П. Демидович. – М. : Наука, 1975. – 559 с.

Горбаченко С. А. Аналіз підприємницьких проектів / С. А. Горбаченко, В. А. Карпов. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 241 с.

Аванесов Э. Т. Инвестиционный анализ / Э. Т. Аванесов, М. М. Ковалев, В. Г. Руденко. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.elobook.com, 2002. – 245 c. – Назва з екрану.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – Ника-центр, 2001. – 448 с.

Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук. – К. : «Абсолют-В», 1999. – 190 с.

Соколова О. Є. Проектний аналіз : курс лекцій / О. Є. Соколова, Л. О. Сулима. – К. : НАУ, 2011. – 86 с.

Бригхем Э. Ф. Финансовый менеджмент / Э. Ф. Бригхем; 10-е издание. – Спб. : Питер, 2010. – 960 с.

Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 425 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998