DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61632

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. П. Радченко, О. І. Шавалюк

Анотація


У статті висвітлюється сутність транснаціональних корпорацій (ТНК) як прояву та рушійної сили транснаціоналізації світової економіки. Підкреслена вирішальна роль ТНК у глобалізаційних процесах. Проаналізований сучасний стан функціонування транснаціональних корпорацій. Значна увага приділена особливостям діяльності ТНК на українському ринку, відзначена їх важлива роль у формуванні стратегії розвитку національної економічної системи. Наведено приклади позитивного та негативного впливу функціонування ТНК на економічний розвиток України.


Ключові слова


глобалізація; транснаціоналізація; транснаціональні корпорації; конкурентоспроможність; інвестиційний клімат

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolharova, N. K. & Panevnyk, T. M. (2013). Transnatsionalizatsiini protsesy v ekonomitsi Ukrainy [Transnational processes in Ukrainian economy]. Biznes Inform – Business Inform, 12, pp. 33-38. [in Ukrainian].

Bolharova, N. K. & Panevnyk, T. M. Transnatsional’ni korporatsii v aspekti rozvytku hlobalizatsiinykh protsesiv [Transnational corporaions in the perspectives of globalization processess development]. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua. [in Ukrainian].

Dzhenkova, V. I., Aleshko, E. S. & Lobash, N. H. Analiz investitsionno-innovatsionnoi TNK v mire i v Ukraine [Analysis of investment and innovative TNC in the world and Ukraine]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010 _36/Zmist/1PDF.pdf. [in Ukrainian].

Nochvina, I. O. (2014). Osoblyvosti diialnosti transnatsional’nykh korporatsii v Ukraini ta yikh vplyv na natsional’nu ekonomiku [Features of TNC activity in Ukraine and their impact on the national economy]. Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivskoho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody «Ekonomika» – Collection of scientific works of Kharkiv National Pedagogical University of H. S. Skovorody : Economics , 14, pp. 200-207. [in Ukrainian].

Ovcharuk, M. P. & Motrychenko, V. M. (2013). Osoblyvosti poshyrennia ta vplyvu TNK na ekonomiku Ukrainy [Features of TNC’s expansion and its impact on the economy of Ukraine]. Finansovyi prostir, № 3 (11), pp. 61-67. Retrieved from http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/13ompopt.pdf. [in Ukrainian].

Prokhorova, M. E. & Levytska, N. M. Osoblyvosti formuvannia vplyvu zarubizhnykh TNK na Ukrainu v XXI st. [Features of foreign TNCs impact formation on Ukraine in the XXI century]. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3261/3214. [in Ukrainian].

Radchenko, O. P. & Shavaliuk, O. I. (2015). Rozvytok transnatsional’nykh korporatsii v umovakh hlobalizatsii [TNC’s development in the conditions of globalization]. Suchasni tekhnolohii upravlinnia pidpryiemstvom ta mozhlyvosti vykorystannia informatsiinykh system : stan, problemy, perspektyvy : materialy X Mizhnarod. nauk.-prakt. konf., Odesa, ONU im. I. I. Mechnykova – Modern technologies of enterprises’ management and possibilities of informational systems’ use : state, problems and perspectives : Materials of X International scientific and practical conference, Odesa, ONU I. I. Mechnykova , pp. 60-62. [in Ukrainian].

Terekhov Ie.M. & Prokopenko, O. V. (2010). Vplyv transnatsional’nykh korporatsii na rozvytok natsional’nykh ekonomichnykh system [TNC’s impact on the national economic systems development]. Visnyk SumDU, №1, pp.103-113. [in Ukrainian].

Zhalilo, Ia. A., Pokryshka, D. S. & Belins’ka Ia. V. (2013). Formuvannia modeli ekonomichnoho rozvytku Ukrainy u pisliakryzovomu sviti : analitychna dopovid’ [Formation of Ukrainian economicy development model after crisis : analytical report]. Kyiv : NISD, 65 p. [in Ukrainian].

Khomenko, I. B. (2008). Osoblyvosti investytsiinoi diial’nosti TNK v Ukraini [Features of TNC’s investment activity in Ukraine]. Zovnishnia torhivlia : pravo ta ekonomika – Foreign Commerce : law and economics, 1, pp. 71-78. [in Ukrainian].

Shabalina, L. & Korneichenko, M. Analiz vplyvu transnatsional’nykh korporatsii na ekonomiku Ukrainy [Analysis of TNC’s impact on Ukrainian economy]. Retrieved from http://ea.donntu.org. [in Ukrainian].

Shahurin, S.V. & Shimko, P.D. (2008). Ekonomika transnatsional’noho predpriiatiia [Economy of TNC]. SanktPeterburg. [in Russian].

Eiteman, D. K. & Stonenill, A. I. (2007). Multinational Business Finance. 11 ed. Boston, San Francisco, New York : AW Publishing.

Paying Taxes 2011. The Global Picture. International Finance Corporation, Pricewaterhouse Coopers, 2011. Retrieved from www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/paying-taxes-2011.pdf.

The 2011 Index of Economic Freedom. Retrieved from http://www.heritage.org/index/.

World Investment Report 2009 : United Nations Conference on Trade and Development. – New York and Geneva, 2009.

World Investment Report 2011 : Non-Equity Modes of International Production and Development. New York and Geneva, 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болгарова Н. К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н. К. Болгарова, Т. М. Паневник // Бізнес Інформ. – № 12. – 2013. – С. 33-38.

Болгарова Н. К. Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів / Н. К. Болгарова, Т. М. Паневник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua. – Назва з екрану.

Дженкова В. И. Анализ инвестиционно-инновационной деятельности ТНК в мире и в Украине / В. И. Дженкова, Е. С. Алешко, Н. Г. Лобаш. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/1PDF.pdf. – Назва з екрану.

Ночвіна І. О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на національну економіку / І. О. Ночвіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Економіка». – 2014. – Вип.14. – С. 200-207.

Овчарук М. П. Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України / М. П. Овчарук, В. М. Мотриченко. – [Електронний ресурс] // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С. 61-67. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/13ompopt.pdf. – Назва з екрану.

Прохорова М. Е. Особливості формування впливу зарубіжних ТНК на Україну в ХХІ ст. / М. Е. Прохорова, Н. М. Левицька. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3261/3214. – Назва з екрану.

Радченко О. П. Розвиток транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації / О. П. Радченко, О. І. Шавалюк // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем : стан, проблеми, перспективи : матеріали Х Міжнарод. наук.-практ. конф., 29-30 квітня 2015 р. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечнікова,
2015. – С. 60-62.

Терехов Є. М. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є. М. Терехов, О. В. Прокопенко // Вісник СумДУ. – 2010. – №1. – С. 103-113.

Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналітична доповідь / [Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В. та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 65 с.

Хоменко І. Б. Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні / І. Б. Хоменко // Зовнішня торгівля: право та економіка – 2008. – № 1 – С. 71-78.

Шабаліна Л. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України / Л. Шабаліна, М. Корнейченко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.org. – Назва з екрану.

Шагурин С. В. Экономика транснационального предприятия / С. В. Шагурин, П. Д. Шимко. – СПб., 2008. – 335 с.

Eiteman D. K. Multinational Business Finance / D. K. Eiteman, A. I. Stonenil. – 11 ed. – Boston, San Francisco, New York : AW Publishing, 2007. – 701 p.

Paying Taxes 2011. The Global Picture // International Finance Corporation, Pricewaterhouse Coopers, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pwc.com/gx/en/payingtaxes/pdf/paying-taxes-2011.pdf. – Назва з екрану.

The 2011 Index of Economic Freedom. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/index/. – Назва з екрану.

World Investment Report 2009 : United Nations Conference on Trade and Development. – New York and Geneva, 2009.

World Investment Report 2011 : Non-Equity Modes of International Production and Development. – New York and Geneva, 2011.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998