МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. Д. Кубік Одеський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61673

Ключові слова:

облікова політика, моделювання, етапи формування, керуюча система, управління

Анотація

Стаття присвячена питанням моделювання облікової політики діяльності підприємства в сфері управління. Моделювання як метод вносить в облікову політику організації варіативність, сприяючи якісному аналізу нормативних правових документів з бухгалтерського обліку та вибору найбільш оптимальної моделі наказу керівника про облікову політику. В роботі виділено кілька етапів формування облікової політики організації з використанням методу моделювання як процесу. Окреслено, що при моделюванні окремих складових облікової політики підприємства необхідно спиратися на концептуальні засади організації обліку.

Біографія автора

В. Д. Кубік, Одеський національний економічний університет

V. D. Kubik

Посилання

Bezverkhyi, K. V. (2015). Osoblyvosti modeliuvannia oblikovoi polityky za MSFZ [Features of simulation accounting policies under IFRS]. Molodizhnyi ekonomichnyi daidzhest – Youth economic digest, pp. 199-204. [in Ukrainian].

Voronova, Y. V. (2000). Modelirovanie v bukhhalterskom uchete : na primere pishchevoy promyshlennosti [Modeling in accounting : the case of the food industry]. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Yevdokimov, V. V. (2005). Modeliuvannia systemy bukhhalterskoho obliku : teoriia i praktyka zastosuvannia [Simulation of accounting system: theory and practice of use]. Kyiv [in Ukrainian].

Zhuk, V. M. (2010). Rozvytok modeliuvannia v bukhhalters’komu obliku [Development of modeling in accounting]. Oblik i finansy APK – Acoounting and finances of APK, 3, pp. 26-32. [in Ukrainian].

Krupka, Ia. & Kuz, I. (2013). Modeliuvannia system ta protsedur bukhhalters’koho obliku [Simulation of the systems and accounting procedures]. Visnuk TNEU, 3, pp. 62-68. [in Ukrainian].

Kuzminskyi, Iu. A. (2002). Modeliuvannia yak metod operatyvnoho obliku ta kontroliu mizhnarodnykh finansovo-hospodarskykh operatsii [Simulation as a method of accounting and operational control of the international financial and economic operations]. Bukhhalters’kyi oblik ta hospodars’kyi kontrol’ : mynule, suchasne, maibutnie : zbirnyk tez ta tekstiv vystupiv na mizhnarodnii naukovii konferentsii – Accounting and economic control : past, modern and future : collection of tesis and reports of international scientific conference, Zhytomyr : ZhITI. [in Ukrainian].

Maliuha, N. M. (2005). Modelirovanie kak instrument obespecheniia prognosticheskoi funktsii bukhgalterskogo ucheta [Simulation as a tool for forecasting accounting functions]. Vestnik natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta «KhPY» – Bulletin of national technical university «KhPY», 58, pp. 175-177. [in Ukrainian].

Labyntsev, N. T. & Karetskiy A. Iu. (2012). Modelirovanie uchetnoy sistemy v tseliakh podgotovki otchetnosti po MSFO [Simulation of the accounting system in order to prepare financial statements under IFRS]. Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE»,4, pp. 1-13. Retrieved from http://naukovedenie.ru 62ЭВН412. [in Russian].

Nikhaev, S. V. (2004). Modelirovanie formirovaniia i izmeneniia uchetnoy politiki [Simulation of the formation and changes in accounting policies]. FGOBYVPO. [in Russian].

Popovych, V. I. (2009). Rozrobka modeli upravlins’koho obliku na pidpryiemstvakh hotel’noho biznesu [Developing of a management accounting model at the enterprises of hotel business]. [in Ukrainian].

Sidorova, M. Y. (2013). Evoliutsiia modelei bukhgalterskogo ucheta [Evolution of accounting models]. Nauchnaia zhyzn, 9, pp. 119-121. [in Russian].

Reznichenko, V. & Timashov, A. A. (2014). Modelirovanie optimizatsii nalogovoi politiki predpriiatiia [Simulation of tax policy optimization at the enterprise]. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsial’no-ekonomichnykh system : Zbirnyk naukovykh prats’ – Economical and mathematical modeling of social and economic systems : Collection of scientific works, 19, pp. 304-312. [in Ukrainian].

Shyhun, M. M. (2008). Ekonomichne modeliuvannia v dysertatsiinykh doslidzhenniakh : bibliometrychnyi analiz [Economic modeling studies in the dissertations : bibliometric analysis]. Visnyk ZhDTU, 1 (43), pp. 115-127. [in Ukrainian].

Trofimova, L. A. & Trofimov, V. V. (2012). Metody priniatiia upravlencheskikh resheniy : uchebnoe posobie [Methods of managerial decision-making : manual]. CPBYEF. [in Russian].

Shyhun, M. M. (2008). Ekonomichne modeliuvannia v naukovykh publikatsiiakh : bibliometrychne doslidzhennia [Economic modeling in scientific publications : bibliometric research]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats’, 2 (11), pp. 350-383. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-03

Номер

Розділ

Статті