DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.3.77013

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. В. Стукаленко

Анотація


У статті висвітлюються питання пов’язані з пріоритетами науково-технічної та нормативно-правової діяльності будівельної галузі України. Наводиться перелік основних актуальних проблем будівельної галузі України та з’ясовуються їх особливості. Приділяється увага висвітленню можливих шляхів подолання цих недоліків. Акцентується увага на тому, що розвиток та модернізація будівельної галузі є запорукою не лише підвищення рівня життя населення за рахунок введення в експлуатацію якісної та безпечної для здоров’я будівельної продукції, але й сприятиме покращенню інвестиційної привабливості України. Тому, в статті зазначені актуальні аспекти науково-технічного забезпечення розвитку будівельної галузі.

Ключові слова


будівельна галузь; будівельне право; законодавство; пріоритети науково-технічної діяльності; пріоритети нормативно-правової діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarieva, N. (2008). Terminolohichne doslidzhennia poniattia «budivnytstvo» v ekonomitsi Ukrainy [Terminological research of the term “construction” in the economy of Ukraine]. Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia ekon. nauky − Bulletin of Lviv University. Economic sciences, Vyp. 40, pp. 47-50. [in Ukrainian].

Myronets’, I. M. (2012). Administratyvno-pravove rehuliuvannia budivel’noi diial’nosti v Ukraini [Administrative and legal regulation of construction activities in Ukraine]. Dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk : 12.00.07 − Thesis for the degree of candidate of law sciences in specialty : 12.00.07, Kyiv. [in Ukrainian].

Proekt Mistobudivnoho kodeksu Ukrainy (2010). [Project of the Town-planning code of Ukraine]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id =&pf3516=6400&skl=7. [in Ukrainian].

Pro osnovy mistobuduvannia : Zakon Ukrainy vid 16 lystopada 1992 roku № 2780-XII (1992) [About bases of town-planning : Law of Ukraine from November, 16, 1992 № 2780 - XII]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. [in Ukrainian].

Рro rehuliuvannia mistobudivnoi diial’nosti : Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2011 roku № 3038-VI (2011) [About adjusting of town-planning activity : Law of Ukraine from February, 17, 2011 № 3038 – VI]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарєва Н. Термінологічне дослідження поняття «будівництво» в економіці України / Н. Бондарєва // Вісник львівського університету. Серія екон. наук. − 2008. − Вип. 40. − С. 47-50.

Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Миронець. – Київ, 2012. – 235 с.

Проект Містобудівного кодексу України (реєстр. № 6400 від 18.05.2010 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id =&pf3516=6400&skl=7. (дата 01.12.15). – Назва з екрану.

Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. (дата 30.11.15). – Назва з екрану.

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 3038-17. (дата 30.11.15). – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998