DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.3.77091

НОТАТКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Стукаленко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню деяких аспектів адміністративної відповідальності у сфері народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення. Досліджено деякі проблеми правового регулювання та запропоновані заходи щодо підвищення ефективності адміністративної відповідальності у сфері волевиявлення громадян. Виявлено проблемні ситуації, що виникають у процесі народного волевиявлення, та пошук можливих шляхів їх вирішення здійснено з урахуванням особливостей національного законодавства та з досиланням на світову практику.

Ключові слова


реформи; адміністративна відповідальність; виборче законодавство; виборче право; світовий досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasiev, K. K. & Saenko, S. S. (2003) K voprosu o poniatii i soderzhanii administrativnoy otvetstvennosti [To the question about the concept and content of administrative responsibility]. Visnyk Luhanskoi akademii vnutrishnikh sprav MVS imeni 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy – Bulletin of Lugansk Academy of internal Affairs named after the 10th anniversary of Ukraine’s independence, № 4, рр. 202-219. [in Russian].

Pietkov, S. V. Narodne volevyiavlennia – osnova demokratychnoho suspil’stva [The people’s will is the basis of a democratic society]. Retrieved from http://panoptikon.org/articles/31424-narodne-volevijavlennja-osnova-demokratichnogo-suspilstva.html. [in Ukrainian].

Mykolenko, O. I. (2011). Teoriia administratyvnoho prava : mynule, suchasnist’ i maibutnie [The theory of administrative law : past, present and future]. Publichne pravo – Public law, № 2, рр.136-142. [in Ukrainian].

Pavlenko, R. M., Antonova, H., Bidenko, A. & in. Vyborche zakonodavstvo : ukrains’ka praktyka, mizhnarodnyi dosvid ta shliakhy reformuvannia [Electoral law : Ukrainian practice, international experience and reforming]. Retrieved from http://www.parlament. org.ua/index.php?action=publication&ar_id=6&as=2&iar_id=459&id=8. [in Ukrainian].

Luhovoi, V. Iu. Administratyvna vidpovidal’nist’ yak : vyd vidpovidal’nosti na suchasnomu etapi [Administrative responsibility as a kind of liability at the present stage]. Retrieved from http://yurotdel.com/ucheba/administrativna-vidpovidalnist-yuridichnih-osib-2-_5.html. [in Ukrainian].

Bahlay, M. V., Leybo, YU. I. & Entina, L. M. (1999). Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran. Uchebnik dlia vuzov [Constitutional law of foreign countries. Textbook for high schools]. Moskva : NORMA – INFRA. [in Russian].

Bundeswahlgesetz : Gesetzestexte (1998), hrsg. von Inter Nationes, Gaesteinformation ; Red. Sigrid Born, 3. Aufl. – Bonn : Inter Nationes.

Pavlenko, R. M., Antonova H., Bidenko A. & in. (2003). Vyborche zakonodavstvo : ukrains’ka praktyka, mizhnarodnyi dosvid ta shliakhy reformuvannia [Electoral law : Ukrainian practice, international experience and reforming]. Кyiv : Faktor. [in Ukrainian].

Mykolenko, O. I., Stukalenko. V. A. & Stukalenko, O. V. (2014). Administratyvna vidpovidal’nist’ posadovykh osib za porushennia vyborchoho zakonodavstva [Administrative responsibility of officials for violation of the electoral law]. Kyrovohrad : Polimed-Servis. [in Ukrainian].

Sheverieva, V. Ie. Pravove rehuliuvannia peredvybornoi ahitatsii v zarubizhnykh krainakh [Legal regulation of campaigning in foreign countries]. Retrieved from http: //nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1/Shevereva.pdf. [in Ukrainian].

Todyka, O. Yu. (2002). Vybory v parlament krain SND (porivnial’no-pravovyi aspekt) [Parliamentary elections in CIS countries (comparative aspect)]. Dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk : 12.00.02 − Thesis for the degree of candidate of law sciences in specialty : 12.00.02, Kharkiv. [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 № 8073-X (Redaktsiia vid 06.02.2015) [The code of Ukraine about administrative violations from 07.12.1984 № 8073-X (version 06.02.2015)]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьєв К. К. К вопросу о понятии и содержании административной ответственности / К. К. Афанасьєв, С. И. Саенко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – № 4. – С. 202-219.

Пєтков С. В. Народне волевиявлення – основа демократичного суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Пєтков. – Режим доступу : http://panoptikon.org/articles/31424-narodne-volevijavlennja-osnova-demokratichnogo-suspilstva.html. (дата 02.11.15). – Назва з екрану.

Миколенко О. І Теорія адміністративного права : минуле, сучасність і майбутнє / О. І. Миколенко // Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 136-142.

Виборче законодавство : українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування [Електронний ресурс] / [Р. М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.] ; ред. Є. Радченко. – Режим доступу : http://www.parlament.org.ua/index.php?action=publication&ar_id=6&as=2&iar_id=459&id=8. (дата 09.11.15). – Назва з екрану.

Луговой В. Ю. Адміністративна відповідальність як : вид відповідальності на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Ю. Луговой. – Режим доступу : http://yurotdel.com/ucheba/ administrativna-vidpovidalnist- yuridichnih- osib-2-_5.html. (дата 09.11.15). – Назва з екрану.

Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М. – Москва : НОРМА-ИНФРА·М, 1999. – 832 с.

Bundeswahlgesetz : Gesetzestexte / hrsg. von Inter Nationes, Gaesteinformation ; Red. Sigrid Born, 3. Aufl. – Bonn : Inter Nationes, 1998. – 48 S.

Павленко Р. М. Виборче законодавство : українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р. М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін. ; за заг. ред. Радченка Є. В. – Київ : Факт, 2003. – 258 с.

Миколенко О. І. Адміністративна відповідальність посадових осіб за порушення виборчого законодавства : навч. посіб. / [В. А. Стукаленко, О. В. Стукаленко]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Миколенко О. І. ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2013. – 162 c.

Шеверєва В. Є. Правове регулювання передвиборної агітації в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. / В. Є. Шеверєва. – Режим доступу : http: //nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1/Shevereva.pdf. (дата 19.11.15). – Назва з екрану.

Тодика О. Ю. Вибори в парламент країн СНД (порівняльно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Ю. Тодика. – Харків, 2002. – 210 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (Редакція від 06.02.2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. (дата 17.11.15). – Назва з екрану.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998