DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.1(32).93925

ПЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. B. Popivniak, O. I. Shavalyuk

Анотація


Розглядаються особливості трансформації економіки України на сучасному етапі її розвитку, досліджуються проблеми, що виникають в процесі трансформації, обґрунтовуються напрями оптимізації соціально-економічного розвитку на основі раціоналізації трансформаційної динаміки.
Обґрунтування діяльності держави в трансформаційних соціально-економічних перетвореннях суспільства з акцентуванням уваги на “українському шляху” та пошуку шляхів підвищення її ефективності.


Ключові слова


соціально-економічні процеси; трансформація; економіка; ефективність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Adamanova, Z. O. (2011). Formuvannia priorytetiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v posttranzytyvnykh ekonomikakh [Forming of socio-economic development in the post transition economies], Biznesinform. – Biznesinform, №9, pp. 4-7 [in Ukrainian].

Anilovska, H. Ya. (2005). Rynkova transformatsiia ekonomiky Ukrainy (ekonomichna rol derzhavy) [Ukraine market transformation of economy (the economic role of the state)]. Retrieved from http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/348634.html [in Ukrainian].

Bolshaia ekonomicheskaia entsiklopediia [The Great Soviet Encyclopedia] (2008). Moscow : Eksmo [in Russian].

Аzriilian, А. N. (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [The Great Dictionary of Economics] . А.N. Аzriilian]. – Moscow : Institut novoi ekonomiki [in Russian].

Hlubish, L. (2013). Osoblyvosti prodovolchoho zabezpechennia naselennia Ukrainy [Peculiarities of food supply to of population of Ukraine]. Ahrarna ekonomika. – Agrarian Economics, Vol.6, №1-2, pp. 24-27 [in Ukrainian].

Davydiuk, O. O. (2010). Sotsialna polityka v umovakh pohlyblennia sotsialnoi nerivnosti v Ukraini [Social policy in the conditions of deepening social inequality in Ukraine]. Retrieved from http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=133:2010-12-08-15-45-36&catid=29:2010-06-15-18-48-34&Itemid=35. [in Ukrainian].

Dykha, M. V. (2012). Transformatsiia ekonomiky Ukrainy za roky nezalezhnosti pid pryzmoiu makroekonomichnoi stabilnosti [Transformation of Economy of Ukraine's independence under the prism of macroeconomic stability]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – Bulletin of Khmelnytsk National University, Vol.3, № 4, pp. 72-77 [in Ukrainian].

Ierokhin, S. A. (2002). Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [The structural transformation of the national economy (theoretical and methodological aspect)]. Kyiv : Vyd-vo «Svit znan» [in Ukrainian].

Inozemtsev, V. (2000). Paradoksy postindustrialnoi ekonomiki [Paradoxes of post industrial economy]. Мirovaia ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniia. – World Economy and International Relations. № 3, pp. 3-11 [in Russian].

Kyryliuk, Ye. M. (2011) Metodolohiia doslidzhennia protsesiv transformatsii ekonomichnykh system u suchasnykh teoriiakh [Research Methodology of process of transformation of economic systems in modern theories]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – Mechanism of Economic Regulation. №4, pp. 172-179 [in Ukrainian].

Transformatsiia modeli ekonomiky Ukrainy (ideolohiia, protyrichchia, perspektyvy) : monohrafiia [Transforming the economic model of Ukraine (ideology, contradictions, prospects) : monograph] (1999). Kyiv : Lohos. – 500 p [in Ukrainian].

Cherniuk, L. H. (2011). Transformatsiini protsesy v ekonomitsi Ukrainy ta yii rehionakh: problemy ta perspektyvy [Transformation processes in the economy of Ukraine and its regions: problems and prospects]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia : Ekonomichni nauky. – Collection of Scientific works of VNAU. Series: Economics. №1 (48), pp. 252-256

[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Adamanova Z. O. Formulation of social and economic development priorities in post transitive economic / Z. O. Adamanova // Business inform. – 2011. – № 9. – P. 4-7.

Anilovska H. Ya. Market transformation of economy of Ukraine (economic role of state) / H. Ya. Anilovska. – [Electronic Resource]. – Mode of access : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/348634.html.

Creat Economic Encyclopedia. – M. : Eksmo, 2008. – 816 p.

Creat Economic Dictionary / editor A. N. Azziilian. – M. : Institute of New Economics, 2002. – 1280 p.

Hlubish L. Peculiarities of provision supply of Ukrainian population / L. Hlubish // Agrarian Economics. – 2013. – V. 6. – № 1-2. – P. 24-27.

Davydiuk O. O. Social policy under conditions of deepening of social inequality in Ukraine / O. O. Davydiuk. – [Electronic Resource]. – Mode of access : http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2010-12-08-15-45-36&catid=29:2010-06-15-18-48-34&Itemid=35.

Dykha M. V. Transformation of economy of Ukraine during the period of independence in the prism of macroeconomic stability / M. V. Dykha // Herald of Khmelnytsk national university. – 2012. – № 4. – V. 3. – P.72-77.

Yerokhin S. A. Structural transformation of national economy (theoretic and methodological aspect / S. A. Yeroklhin. – K. : Publisher “Svit znan”. – 2002. – 528 p.

Inozemtsev V. Paradoxes of postindustrial economy / V. Inozemtsev // Word economy and international relations. – 2000. – №3. – P. 3-11.

Kyryliyk Ye.M. Methodology of research of economic systems transformation processes in present theories / Ye. M. Kyryliyk, A. M. Proshchalykina // Mechanism of economy regulation. – 2011. – №4. – P.172-179.

Transformation of economy of Ukraine model (ideology, contradiction, prospects) : monograph; edited by V. M. Heietsia. – K. : Logos, 1999. – 500 p.

Cherniuk L. H. Transformation processes in economy of Ukraine and its regions : problems and prospect / L. H. Cherniuk // Symposium VNA.U. – № 1 (48). – P. 252-256.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998